Ordlista investeringar: Vanliga ord och begrepp

Finansvärlden innehåller många svårbegripliga uttryck, ord och begrepp. Ett helt nytt vokabulär. Detta kan kännas skrämmande, att det är något som du måste behärska.

Därför har jag samlat många vanliga begrepp och ovanliga ord för att hjälpa dig på traven.

A - B📗

Aa

A-aktie
Ett aktieslag. A-aktier har ofta fler röster på bolagsstämman än exempelvis en B-aktie. I vissa bolag handlas det väldigt små volymer A-aktier och därför brukar B-aktier i de flesta fall vara ett bättre val.

Administrationsavgift
På börsen så innebär det ofta avgiften som utgivaren av ett instrument tar ut. Olika instrument har olika administrationsavgifter.

AFFO
Adjusted Funds From Operations. Används främst av amerikanska fastighetsbolag, primärt REIT:s. AFFO är det kassaflöde som är tillgängligt efter att investeringar i befintliga fastigheter har gjorts.

Affärsdatum
Dagen då en transaktion har genomförts.

Aktie
En ägarandel i ett bolag. När man äger en aktie har man en del av ett företag och tar ingen risk utöver det kapital man investerat i aktien.

Aktiefond
Ägarandelar i flera aktiebolag via en fondandel som sköts av en förvaltare. Normalt måste en aktiefond ha minst 16 aktier i portföljen och den som äger en aktiefond kan lösa in sina fondandelar till likvida medel inom några dagar. Aktiefonder kan ha olika inriktningar t.ex. svenska eller utländska aktier.

Aktieindexobligationer
Ett värdepapper som kombinerar aktiens chans/risk med obligationens säkerhet. Detta är en komplicerad produkt som många rekommenderar att man ska hålla sig borta från.

Aktiematchning
Typ av incitament för bolagsledningar där en procentsats ovanpå lönen ska gå till aktieköp om vissa lönsamhetsmål har uppfyllts. Aktierna som ledningen får kallas för matchningsaktier.

Aktiemäklare
Finansiell aktör som sköter handel med finansiella produkter som t.ex. aktier och fonder.

Aktieportfölj
En person eller institutions samlade innehav av aktier.

Aktiesplit
Antalet aktier blir fler, men priset per aktie minskar med motsvarande. Ett nollsummespel för att få lämpligt låg aktiekurs.

Aktiestrategi
En samling regler och tankesätt som lägger grunden och fokuset för ditt aktiesparande.

Aktiva fonder
Fonder som försöker välja ut de bästa aktierna genom ett aktivt urval av bolag. Motsatsen är att vara passiv och köpa en portfölj av aktier enligt index för den valda aktiemarknaden. Observera att många aktiva fonder är dolda indexfonder och därför skall du vara försöka välja aktiva fonder som verkligen är aktiva. Se "aktiv andel" nedan.

Aktiv andel
Ett nyckeltal som anges i procent, active share på engelska. Aktiv andel är den del av en fond som är aktivt förvaltad och inte uppbyggd som det index fonden jämför sig mot. Noll procent innebär att fonden har exakt samma fördelning som sitt jämförelseindex. Hundra procent innebär att inga av fondens innehav finns i jämförelseindexet. Active share kan avslöja om fonden är aktivt eller passivt förvaltat.

Alfa
Överavkastning, eller en avkastning som kommer av en prestation och inte av marknadens uppgång.

Alfavärde
Visar hur en fond har presterat jämfört med den avkastning som borde erhållas i relation till risknivån.

All time high
Betyder alla tiders högsta och innebär ett kursrekord för en aktie eller ett börsindex.

Altmans Z-score
En modell för att beräkna risken för att ett bolag ska gå i konkurs.

Amortera
När man betalar av på en skuld man har så "amorterar man på skulden". Själva skulden minskar då i storlek. Räntekostnaden för ett lån är inte amortering och minskar ej själva skulden.

Analytiker
Anställd på bank eller fondkomissionärfirma som skall värdera om en aktie är köpvärd eller inte. De följer ofta en hel bransch för att kunna göra jämförelser mellan bolag. Köprekommendation är vanligare än säljrekommendation för det är lättare för banken/mäklaren att tjäna pengar på köprekommendationer.

Andelsägare
Ägare av en andel i en fond som i sin tur har köpt aktier. Andelsägaren äger inte aktierna direkt utan har gjort köpet via en fond som officiellt är ägare till aktierna.

Andrahandsmarknad
Marknad för handel med redan utgivna värdepapper, till exempel aktier på börsen.

Ankarinvesterare
Investerare som redan när ett prospekt inför en nyintroduktion på börsen åtagit sig att teckna aktier. Det är ofta fonder och institutioner.

Anskaffningsvärde
Är den kurs plus courtage, clearingavgifter och övriga kostnader som ett visst värdepapper köptes för.

Anteciperad utdelning
Utdelning redan under intjänandeåret från dotterbolag till moderbolag. Anteciperad innebär här förväntad utdelning, eftersom det sker innan bolagsstämman.

Att klä bruden
Att försöka förbättra ett bolags siffror och verksamhet inför börsintroduktion, fusion eller försäljning.

Autocall
Strukturerat värdepapper för dig som tror på neutral eller svagt positiv börs. Påminner om aktieindexobligationer.

Avkastningsindex
Inkluderar även utdelningar, till skillnad från de flesta börsindex som är vanliga prisindex.

Avkastningskravet
De procent du ska eller vill tjäna på en aktie i genomsnitt per år, dvs kursuppgång plus utdelningar.

Avknoppning
När ett bolag delar ut aktier i ett av koncernens bolag till sina aktieägare.

Avropsorder
Order inuti en annan större order eller avtal som ett bolag har fått av ett annat bolag.

Avstämningsdag
Den dag du ska vara i Euroclears register för att få t.ex. utdelning. Infaller två bankdagar efter sista dagen för handel med aktien inklusive rätten att få t.ex. utdelning.

Bb

Backtesting
Att du teoretiskt testar en aktiestrategi (ofta trading) på historiska kursrörelser och hoppas hitta ett system som ska ge överavkastning även framöver när du börjar handla för riktiga pengar. Oväntat ofta fungerar det ganska dåligt.

Baisse
Markant kursnedgång. Uttalas "bäs".

Balanslikviditet
Omsättningstillgångarna delat på kortfristiga skulder.

Balansräkning
Ett bolags totala tillgångar. Är alltid lika mycket som det egna kapitalet plus skulderna, alltså skuldsidan i balansräkningen.

Bankoktroj
Tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet.

Basis point (BPS)
Engelska för räntepunkt, alltså tiotusendel. Skriva ofta i procent, alltså en räntepunkt är 0,01 procent.

Beige book
Amerikanska centralbanken FED:s rapport över tillståndet i USA:s ekonomi.

Behaviour finance
Vetenskapen om det finansiella beteendet. Handlar om allt från dina känslor och ditt beteende till börspsykologi.

Benchmarkindex
ett sorts jämförelseindex, ofta för en bransch eller typ av tillgång.

Betavärde
Ett mått som visar hur mycket en aktie svänger (volatilitet) jämfört med börsindex. Över 1,00 så svänger aktiekursen mer. Under 1,00 så är alltså volatiliteten (svängningarna) lägre.

Bevis
Gällande placeringar betyder det samma sak som certifikat, med andra ord en sorts skuldsedel som ger avkastning utifrån något underliggande. Blanda inte ihop detta med depåbevis.

Björnmarknad
Råder när börsens långsiktiga trend är nedåt/negativ och då tolkas uppgångar som rekyler. Uttrycket kommer från det faktum att björnan slår uppifrån och ned. Motsatsen är Tjurmarknad.

Blancolån
Ett lån utan säkerhet, alltså utan intecknad tillgång.

Blankning
Att blanka innebär att du lånar aktier och sedan säljer du dem. Du hoppas kunna köpa tillbaka aktierna vid senare tillfälle till ett lägre pris för att tjäna mellanskillnaden. Blankning innebär mycket hög risk.

Blue chip
Är ett stort, känt, stabilt och lönsamt bolag. Ofta stabila aktier i bolag som går mycket bra.

Bokslutskommuniké
En rapport som visar hela det senaste årets utveckling för bolaget.

Bolagsstämma
Aktieägarmöte. Måste hållas minst en gång om året. Bland annat ska styrelse väljas och utdelning beslutas. Går du på sådana får du information om bolaget du investerat i, med det är verkligen inget krav att du närvarar.

Bubbla
En överdriven kurs eller prisförändring som sedan snabbt faller i värde.

Budplikt
När en aktieägares andel av ett bolag passerat gränsen för budplikt måste ägaren erbjuda alla andra aktieägare att köpa deras aktier också. Undantag kan beviljas.

Börs
En marknadsplats för värdepapper.

Börsintroduktion
När en ny aktie börjar säljas på en börs. Den nya aktien presenteras då i ett prospekt som innehåller information om bolaget, historiska siffror om bolaget mm.

Börsvärde
Antaler aktier multiplicerat med börskursen blir vad alla aktier kostar tillsammans, alltså börsvärdet / marknadsvärdet.

C - D📕

Cc

Call
En call är en kort tid på börsen där ingen handel sker, utan orderböckerna byggs upp. Sedan bestämmer handelsplatsen/börsen jämnviktspriset där handeln under de sista sekunderna av callen sker.
Stockholmsbörsen har en call innan öppning och en strax innan stängning. En call ska inte blandas ihop med en call option, som är en köpoption.

CAPE
Cyclically adjusted P/E. Även känt som Shiller-P/E-tal. Aktiekursen delas på de tio senaste årens genomsnittliga årsvinst, alla siffror inflationsjusterade. På så sätt får du en värdering där både hög- och lågkonjunkturer ingår, vilket gör det till ett långsiktigt värderignsmått.

Centralbank
Ofta statligt kontrollerad bank. Exempelvis Riksbanken i Sverige och Europeiska centralbanken ECB. En centralbank ansvarar för penningspolitiken och kan ge ut sedlar och mynt.

Certifikat
Ett skuldbrev som ger avkastning utifrån någon underliggande tillgång.

CFD
Contract For Difference. Ett derivat med en hävstång som kostar ränta. Det underliggande priset som styr vad CFD:en är värd kan vara allt från en råvara till blankningar. CFD:er förfaller ej ett visst datum, utan när du stänger positionen. De kan ge utdelning, men inte rösträtt.

Churnen
Kundomsättning. Andel kunder som bytt bolag eller lämnat marknaden.

Clearing
När en affär görs upp. Avser alla aktiviteter från åtagande för transaktionen till att den är reglerad.

Closed end fund
Aktivt förvaltad ETF där antalet andelar i fonden ej blir fler eller färre när investerare köper och säljer. Fonden tar alltså inte in mer pengar genom att ge ut mer andelar när folk köper, bara andrahandshandel sker.

Consigliere
Förtrogen förvaltare, ofta i stora familjeföretag.

Contingent convertible bonds
Fökortas CoCos är en sorts obligation som under vissa villkor kan konverteras till aktier. Det är alltså inte någon konvertibel, eftersom villkoren är kopplade till bankens så kallade kränprimärkapitalrelation.

Contrarian
En aktiestratgi. Att simma mot strömmen, alltså att en investerare går sin egen väg och avviker från index och majoriteten. Exempelvis köpa impopulära bolag eller handla aktier i en börskrasch.

Corner
Att du har minst 10% av rösterna i ett bolag och därmed kan stoppa ett uppköp.

Corporate Bullshit
Olika floskler och klyschor som företagsledningar kan använda sig av. Även om de vackra orden kan vara sanna är det bättre om ledningen uttrycker sig konkret.

Cost of Carry
Kostnaderna för att äga en råvara fram till leverans, exempelvis lagerkostnader.

Courtage
Det din bank eller mäklarfirma tar i avgift för att utföra en affär åt dig. Vissa speciella värdepapper kan vara courtagefria, men då tjänar banken istället på spreaden (skillnaden mellan köp- och säljkurs).

Covenant light
Cov-lite, covenant-lite. Ett lån utan särskilda för lånegivaren trygghetsskapande lånevillkor.

Cyklisk aktie
En aktie som är konjunkturkänslig. Svänger därför kraftigt beroende på konjunkturscykeln aktuella fas. Exempel på cykliska bolag är skogsbolag, sällanköp och rederier.

Dd

Dagligvaror
Benämning av bolag som tillhandahåller produkter som konsumenter köper flera gånger i veckan. De är inte konjunkturkänsliga eftersom oavsett ekonomisk situation så konsumeras produkterna. Exempelvis mat och dryck.

Daytrading
Att handla på dagsbasis med mycket korta positioner. Är inget för nybörjare eller dig med ont om tid.

DCA
Dollar Cost Averaging betyder att du köper då och då. Antingen i aktier eller månadssparande i fonder. Genom DCA så undviker du risken att köpa på en topp för att sedan se kursen falla vilket kan vara psykologiskt svårt att hantera.

DCF
Discounted Cash Flow. En värderingsmodell som räknar ut nuvärdet av alla framtida (fria) kassaflöden. Formeln ger en exakt summa, men är väldigt teoretisk.

Delårsrapport
Ett bolags rapport över en del av året.

Depå
Ett konto där en fondkommissionär eller bank samlar en kunds aktieportfölj.

Derivat
Samlingsnamn för terminer, swappar, optioner och andra avancerade värdepapper. Inget för nybörjare att hålla på med.

Direktavkastning
Utdelningen per aktie delat på aktiekursen. Uttrycks i procent. Ju högre direktavkastning desto bättre, även om hög direktavkastning kan indikera att bolaget har få investeringsmöjligheter eller andra tillväxtskapande saker att satsa pengar på.

Disciplinnämnd
Varje börs måste ha en kommitté som bedömer regelbrott.

Diskontera
Att i förväg räkna in något. Ofta handlar det om att bolagets framtid redan räknats in i nuvarande aktiekurs.

Diversifiering
Ett annat ord för riskspridning. Du sprider riskerna genom att köpa aktier i olika branscher och satsar på olika typer av tillgångar i ditt sparande.

Dogs of the Dow
De tio aktier bland storbolagen som har högst direktavkastning. Dessa så kallade strykhundar har historiskt gett en genomsnittlig överavkastning gentemot börsindex i USA.

Domicilbyte
När ett bolag byter skatterättslig hemvist.

Dow Jones
Informationsföretaget Dow Jones har tagit fram ett amerikanskt aktieindex, DJIA, Dow Jones Industrial Average vilket omfattar trettio stora amerikanska bolag. Bland annat Apple, Boing, Coca-Cola och McDonalds.

DRIP
Dividend Reinvestment Plan. En återinvesteringsplan möjliggör för investerare att automatiskt få utdelningen återinvesterad i nya aktier utan att du behöver betala courtage. Vanligt i USA.

DSPP
Direct Stock Purchase Plan. Bolaget du köper aktier i ombesörjer ditt köp. Finns inte i Sverige, men i USA. Det är dessutom oftast lite dyrare än att handla via en vanlig mäklare/bank.

Due diligence
En utförlig genomgång av ett företag inför till exempel ett uppköp eller fusion.

Dupontmodellen
Bolagets rörelsemarginal i procent gånger kapitalomsättningshastigheten ger avkastningen på sysselsatt (eller totalt kapital). Du får ungefär samma sak om du delar rörelsevinsten på det sysselsatta kapitalet (eller det totala kapitalet).

Duration
Löptid. Obligationer har oftast 1—5 års löptid medan preferensaktier ofta men inte alltid löper tills vidare utan något slutdatum alls.

Död katt studsar
Brutal liknelse som bygger på att även en död katt kan studsa upp om du kastar den i golvet. Liknelsen till aktier är att det alltid blir upprekyler i fallande trender.

Dödskors
Ett begrepp inom teknisk analys och innebär nedåtgående trender. Ett dödskors är när 50-dagars glidande medelvärde faller under 200-dagars glidande medelvärde.

E - G📘

Ee

EBIT
Earnings Before Interest Taxes. Det vanliga rörelseresultatet.

EBITDA
Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansnetto och skatt. Säger en del om kassaflödet från rörelsen, men är verkligen inte det enda resultatet att titta på.

EBITDAR
Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization Restructuring (eller Rent costs). Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader (eller hyreskostnader), ned- och avaskrivningar, finansnetto och skatt. Säger en del om kassaflödet från rörelsen, men är verkligen inte det enda resultatet att titta på.

EBT
Earnings Before Taxes. Vinst före skatt.

Eget kapital
Den bokförda substansen i ett bolag. Beräknas som tillgångar minus skulder. Kallas ibland även för netotillgångar.

Emittera
Att ett bolag ger ut nya aktier via nyemission eller fondemission.

E/P-talet
Som P/E-talet fast tvärtom, dvs vinsten per aktie delas med aktiekursen. Avkastningsmåttet visar därmed hur stor vinsten är i förhållande till börsvärdet. E/P-talet används sällan, men är mer jämförbart med räntor som också är ett avkastningsmått.

ETF
Exchange Traded Fund, börshandlad fond. De allra flesta är indexfonder, varav flera kan vara utdelningsindex eller andra smarta index. Många är också vanliga börsindex. ETF:er kan du handla när du vill under en handelsdag, till skillnad från vanliga fonder.

Ff

FAD
Funds Available for Distribution, alltså kapital tillgängligt för utdelning. Används främst av amerikanska REIT:s.

Fallande kniv
När en aktiekurs faller brant och ser ut att behålla den negativa trenden är tumregeln att det är lika farligt att köpa som att försöka fånga en fallande kniv.

Fed-modellen
Ett mått som bl.a. USA:s centralbank ibland pratar om. Innebär att du jämför ränteläget med börsens värdering. T.ex. 5 procents tioårsränta motsvarar 1/20 vilket uttryckt som P/E-tal blir 20. Alternativt så inverterar du P/E-talet på 20 så du får 1/20, vilket är 5 procent. I det här exemplet är räntemarknaden lika högt värderad som börsen.

FFO
Funds From Operations. Det här är kassaflöden från fastighetsrörelsen i amerikanska REITS:s.

Fientligt bud
Ett uppköpsbud på ett bolag där budet ej förankrats hos storägare och styrelsen.

Fill or Kill
Ett villkor vid värdepappershandel som innebär att hela din order går till avslut direkt (Fill) eller så makuleras ordern direkt (Kill) om det inte finns tillräckligt med volym för att fylla hela ordern. En fill-or-kill-order hamnar därmed aldrig på marknaden och blir aldrig synlig i orderdjupet. Om en aktie har ett begränsat orderdjup så fungerar inte denna ordertyp.

First North
En MTF (multilateral handelsplattform) som är en del av Nasdaq OMX:s Norden. First North är en lista primärt för mindre tillväxtbolag som med tiden kan bli stora nog för en notering på de större, hårdare reglerade, listorna.

Fond
Fonder ägs av andelsägare, alltså du som sparar där. Fondbolaget äger bara rätten att förvalta fonden och ta avgifter. Går fondbolaget i konkurs bör därför dina pengar i fonden vara trygga. Fonder kallas rent formellt av Skatteverket för värdepappersfonder.

Fondemission
En redovisningsteknisk manöver som inte direkt är avgörande alls för ett bolag. Det bokförda kapitalet som definieras som bundet i balansräkningen ökas i regel på vid fondemissioner. Effekten på aktien kan då vara den samma som vid en aktiesplit.

Fondförmögenhet
Hur mycket kapital som finns i en fond. Relativt små fonder kan lättare göra affärer utan att påverka aktiekurserna vilket är en fördel.

Fondförsäkring
När man köper fonder via en försäkring.

Fond-i-fond
Ett koncept där en fond äger andelar i andra fonder istället för direkt i aktier. Ger dig enorm diversifiering. Nackdelen är dyra avgifter eftersom du betalar dubbla avgifter.

Fondkommissionär
Mäklarfirma eller bank som får bedriva värdepappershandel.

Frimärksaktier
Aktier som kostar som ett frimärke eller lägre. Du hittar sällan stora och etablerade bolag med sådana kurser.

Fritt kassaflöde
Kassaflödet efter både förändringar av rörelsekapitalet och investeringar.

Front running
När en mäklare lägger egna order och handlar innan en stor kunds order läggs. Detta är olagligt.

Fundamental analys
Här tittar man på siffrorna bakom bolagen. Man analyserar ekonomiska faktorer som t.ex. tillväxt, vinstmarginaler, värdering och kassaflöde. Motpolen till fundamental analys är den tekniska analysen, dessa går även att kombinera.

Fusion
Sammanslagning av företag

Företagsrekonstruktion
Ett förfarande som är så nära konkurs det går att komma, men företaget är skyddat mot konkurs under rekonstruktionstiden.

Företagsvärde
Börsvärdet plus nettoskulder, alternativt börsvärdet minus nettokassan.

Förlagsaktie
En aktie utan rätt till utdelning, men som ger rätt att rösta på bolagsstämmor.

Förräntningstakt
En framräknad årsränta när det gäller avkastning. Exempelvis en räntefonds alla obligationers genomsnittliga årsränta i nuläget.

Förstahandsmarknad
Utgivning av värdepapper, till exempel nyemission av aktier.

Försäkringswarrant
En kombination av kapitalförsäkring (betald av företaget) och lång köpoption (betald av den anställde) på att köpa försäkringen.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktier du har i en aktiedepå kan hos Euroclear vara registrerade som "Fondkommissionären NN i ägarens ställe".

Förvaltningsavgift
Löpande tar ett fondbolag ut en förvaltningsavgift ur fondens förmögenhet för att förvalta aktierna i en fond.

Gg

GARP
Growth At a Reasonable Price, vilket innebär tillväxt till rimligt pris. Tillväxtaktier som inte är för dyra.

GAV
Genomsnittligt anskaffningsvärde.

GDR
Global Depositary Receipt. Depåbevis (certifikat) som förenklar för bolag att nå utländska investerare som t.ex. vill ha värdepapper endast i den egna valutan.

Generationsfond
En fond som successivt ändrar mixen mellan aktier och obligationer. En generationsfond 50-tal kan till exempel ha 70 procent aktier vars andel minskar när 50-talisterna som antas vara kunderna blir äldre för varje år som går.

Glidande medelvärde
Den genomsnittliga kursen för en aktie eller snittvärdet för ett index under en viss period. Varje börsdag flyttas mätperioden fram en dag så det blir glidande.

Globalfond
En indexfond som investerar globalt med målet att följa hela världens största marknader, världsekonomin. Dessa fonder innehåller ofta flera tusen av världens största bolag. De ger dig en väldigt bred global diversifiering.

Goldbugs
Placerare som alltid haussar guldinvesteringar och att ha stor del av sin sparportfölj i guld. Historiskt har guldpriset rört sig i cykler med upp- och nedtrender som varat i runda slängar 15 år.

Goodwill
Om ett bolag har ett gott rykte så värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar. Goodwill tillhör ett bolags immateriella tillgångar och består bland annat av rykte, kundkrets och varumärke.

Gordons Formel
En modell inom fundamental analys som beräknar nuvärdet av företagets framtida utdelningar. Formeln är DIV/(R-G), vilket är utdelningen delat på avkastningskravet minus utdelningstillväxten. Avkastningskravet är här den så kallade diskonteringsräntan.

Gorilla
Finanslingo för ett bolag som dominerar sin bransch.

Graham & Dodd PE
Samma som Shiller-P/E-tal. Aktiekursen delas på de tio senaste årens genomsnittliga årsvinst.

Gyllene kors
Ett bregrepp inom teknisk analys och innebär stigande trender. Ett gyllene kors (eller guldskors) sker när 50-dagars glidande medelvärde stiger över 200-dagars glidande medelvärde.

H - K📙

Hh

Hausse
Markant kursuppgång, ofta under stor handel. Uttalas "hås".

Hedgefond
En fond med friare placeringsregler än andra fonder. Det kan betyda allt från färre aktieinnehav till avancerade optionsstrategier eller terminshandel. Hedge betyder häck och symboliserar här placeringsrelaterade skydd, med hedgefonder avslöjar aldrig hur de spekulerar för att tjäna pengar och skydda innehaven. Hedgefonder är ofta väldigt dyra.

Holländska sjukan
När ett land hittar t.ex. massor av olja som exporteras brukar det stärka valutan, vilket påverkar många andra sektorer negativt i form av sämre konkurrensförmåga.

Home bias
Placerare som är överviktade på sin hemmamarknad, eftersom de vet mest om aktierna och bolagen i det egna landet.

Hävstång
Innebär att din placering kommer att ge större avkastning eller förlust. Sker oftast via lånat kapital, allt från att du belånar din bostad och köper aktier för pengarna till att du får hävstång via certifikat och derivat. Ha inte för hög hävstång i ditt sparande, överväg att vara helt utan.

Ii

Indexfond
En fond som följer ett index på en aktiebörs. De "härmar" ett index och är därför passivt förvaltade (ingen fondförvaltare som gör analyser och väljer bolag) och kan därför ha låga avgifter.

Inkråmsförvärv
När ett bolag köper ett annat företags verksamhet (tillgångar, avtal mm.) och ej det juridiska bolaget.

Inköpschefsindex (PMI)
Purchasing Managers Index. En ekonomisk indikator. Rapporter och konjunktursstatistik från inköpscheferna på företag inom tillverkningsindustrin.

Inlösen
Ett förfarande där ditt värdepapper byts mot något annat utan att du lägger en säljorder. Exempelvis kan en aktie lösas in mot kontanter vid uppköp.

Insider
De i bolagsledningen och bland storägarna som har sina innehav registrerade hos Finansinspektionen. Du kan därför följa bolagsledningens affärer i aktien, även om det inte är helt lätt att tolka alla gånger.

Intentionsavtal
Avsiktsförklaring, vilket inte är något riktigt avtal och kan därmed spricka eller ändras innan allt är klart.

Investerare
En person som investerar och inte spekulerar. Investeraren gör en grundlig analys som omfattar vad t.ex. bolaget är egentligen värt och köper på lång sikt, i regel åtminstone uppåt ett år eller längre tid.

Investmentbolag
Ett aktiebolag som förvaltar en portfölj aktier ungefär som en fond.

IPO
Initial Public Offering. Det är en börsintroduktion där allmänheten kan börja handla aktien för första gången, till skillnad från vanliga listbyten.

ISIN-kod
Internationell standard för identifiering av värdepapper.

ISK
Investeringssparkonto. Har schablonbeskattning och ingen kapitalskatt på reavinster och utdelningar. Läs mer om ISK

ISM
Institute of Supply Management. Sammanställer inköpschefindex i olika länder.

Jj

Jämviktspendling
Över tid tenderar saker att gå i vågor runt en längre trend eller viss nivå. På engelska kallas det för mean reversion, återgång till medelvärdet.

Kk

Kapitalomsättningshastighet
Bolagets nettoomsättning delat på eget kapital. Eller delat på sysselsatt kapital, lite beroende på vad du vill mäta.

Kassaflöde
Bolagets inbetalningar minus utbetalningar. I kassaflödesanalyser visas det hur rörelsekapital, finansiering och utdelningar samt investeringar påverkat kassaflödet. Negativa kassaflöden innebär att bolaget förr eller senare kommer att närma sig nyemission.

Katastrofobligationer
Kallas även för cat bonds och catastrophe bonds. Oftast treåriga kupongbärande obligationer som ger dig ränta om allt går bra, men inträffar naturkatastrofen som obligationen är kopplad till kan du förlora hela kapitalet.

KF
Kapitalförsäkring. Har schablonbeskattning och ingen kapitalskatt på reavinster och utdelningar. Läs mer om KF

Klickfonder
Fonder som säljer om börsen går ned mer än ofta 10 procent. Fonderna har med andra ord en inbyggd stop loss som flyttas uppåt i takt med uppgång.

Kognitiv dissonans
Att ha motsägelsefulla idéer. Att placerare efter att ha exempelvis köpt en aktie får svårt att känslomässigt förmå sig att sälja även om man rent rationellt vet det vore rätt. Kan vara en konflikt mellan vår uppfattning och verkligheten. Kan leda till konfirmationsbias.

Konfirmationsbias
Att du lättare tar till dig information som stöder din uppfattning och lättare förnekar det som säger emot.

Kommission
Innebär att en order utförs på uppdrag, avgift för kommission är därför i praktiken courtage för en aktieaffär.

Kontextberoende
En placerares benägenhet att dra slutsatser utifrån det som känns igen eller liknar tidigare händelser. Sammanhanget kan ibland vara vilseledande, t.ex. att alla bolag i en bra men dyr bransch förtjänar hög värdering eller att alla BRIC-länder är bra bara för att ett är det.

Konvertibel
Värdepapper som ger ränta, men som kan konverteras till aktier. En konvertibel kan vara en lämplig väg att få lagom med exponering mot en aktie, främst om det är en högriskaktie som inte ger utdelning. Konveretibeln ger dig ränta regelbundet, men dess kurs påverkas samtidigt en del av aktiens kursrörelser.

Korrelationskoefficient
Mäter hur två variabler exempelvis aktiers kurser samvarierar, korrelerar. Mäts mellan -1 och +1. Vid ett värde på minus ett går de alltid åt motsatt håll, och vice versa.

Kortnamn
Bokstavskombination för att hitta värdepapper hos banker och nätmäklare. Exempelvis är Astra Zenecas ticker/kortnamn AZN. Främst börshandlade fonder med väldigt långa namn är lättare att hitta och minnas via sitt kortnamn. Kortnamn är samma sak som ticker.

Kort sikt
Kan vara allt från minuter till månader eller något år. Det beror helt på sammanhanget.

Kovarians
Ett statistiskt mått som visar hur till exempel två aktier eller tillgångsslag samvarierar, korrelerar. Används mest av akademiska räknenissar som sysslar med avancerade portföljteorier. I praktiken inget för en vanlig småsparare att räkna på. Nöj dig med att sprida ut dina risker.

Kvartalsrapport
En rapport som visar bolagets utveckling under det senaste kvartalet.

Kvotvärde
Det nominella värdet per aktie, alltså det värde som utgör aktiekapitalet (det bundna egna kapitalet).

Källskatt
Får du utdelning från aktier noterade utanför Sverige drar landet där aktien är noterad källskatt från utdelningen. Spelar ingen roll för dig med vanlig aktiedepå och som betalar kapitalskatt på din utdelning, men har du ISK eller KF kan du få tillbaka källskatten.

Köpoption
Rättighet att köpa något till förutbestämt pris. Det finns många olika strategier för att handla optioner, men det är inget för nybörjare. De flesta optioner förfaller värdelösa på inlösendagen. En option är tekniskt sett ett avtal och inget värdepapper.

Köporder
Det bud och de villkor du skickar till marknaden för att få köpa aktier.

L - O📒

Ll

Likvidation
Ett bolags ägare kan besluta att verksamheten ska läggas ner och nettotillgångarna delas ut.

Likviddag
Den dag då en betalning sker.

Likviditet
Värden i ett bolag som snabbt kan omsättas till kontanter.

Limitering
Att sätta en limit innebär att du sätter en prisgräns, för högsta priset du vill köpa för eller lägsta du vill sälja för.

Logaritmiskt diagram
Varje procentuell förändring ger lika långt streck i grafen oavsett indexnivå.

LTV
Loan-to-value. Nettoskulderna delat på tillgångarna.

Lång sikt
Betyder oftast sex till tolv månader eller längre. Den definition som kanske är allra bäst är att lång sikt är så många år det tar att tjäna pengar på aktier, vilket du nästan alltid gör på fem år eller mer.

Mm

Market Maker
När mäklaren ställer köp- och säljpriser för att garantera likviditeten i en produkt.

Margin call
När din mäklare kräver att du sätter in mer pengar på kontot eller säljer tillgångar du har där. Uppkommer om du handlar med derivat med (lånefinansierad) hävstång och ditt egna kapital minskar för mycket.

Marknadsrisk
En risk som du inte kommer undan på finansmarknaden. Det innebär breda händelser som påverkar stora delar av ekonomin. Exempel är konjunkturen, världshändelser, ränteläget och tillgången av råvaror.

Matarfond
En fond-i-fond som investerar minst 85% i en annan enskild fond. Exempelvis Avanza Global 🡕, Avanza USA 🡕 och Avanza Europa 🡕.

Mean reversion
En teori som säger att en kurs eller avkastning ska återgå till medelvärdet eller historiska snittet. I praktiken betyder det att du t.ex. får se upp med ovanligt dyra aktier eller bolag med historiskt sett höga marginaler, om det inte finns en uthållig anledning.

Mezzanine-lån
Topplån som är efterställda vanliga banklån och därför har ökad risk och högre ränta. Kan även via optioner ge avkastning via bolagets värdeutveckling.

Midnattsräd
Något plötsligt eller oväntat, ofta när börsen är stängd. Det kan vara allt från att Ekobrottsmyndigheten gör razzia innan börsens öppning till ett plötsligt maktövertagande.

Minicourtage
Det lägsta courtage du betalar i kronor. Tänk på att ett väldigt lågt minicourtage kan betyda ett högre courtage i procent. Räkna därför på vad som lönar sig för just dig utifrån storleken på de belopp du köper och säljer för.

MLP
Master Limited Partnership. En amerikansk bolagsform som är lik kommanditbolag. MLP-bolagen äger ofta infrastruktur som oljepipelines.

Momentum
"Följa flocken", ökande intresse för en aktie. Man följer trenden. Grundtanken att framgång föder framgång. Momentum är trögt och det krävs mycket för att det ska brytas. Motsats till contrarian.

Momentum DCA
Eftersom Dollar Cost Averaging betyder att du köper då och då är momentum DCA att du köper lite mer om det går upp och trenden bekräftas och mindre om det går ned. Antingen köp av aktier eller fonder.

Monopsoni
Att det bara finns en köpare på marknaden, som därmed är så viktig för alla säljarna att köparen kan driva ner priset.

Motstånd
En kursnivå där aktien förväntas vända ned av olika psykologiska eller statistiska orsaker.

MTN
Medium Term Note. ett löpande skulderbev/obligation som bolag emitterar för att låna pengar.

Multipelexpansion
Att börsen och därmed värderingarna stiger mer, eller faller mindre, än bolagsvinsterna. Kan intepågå särskilt länge.

Månadsskifteseffekten
Börsen går statistiskt sett bäst kring månadsskiften. Flera studier visar på överavkastning då jämfört med de andra börsdagarna i månaden. Tänkbara orsaker är fondernas fokus (att frisera siffrorna inför) månadsskiften och att folks löner kommer i slutet av månaden. Enligt Carnegies statistik från 2013 står första börsdagen varje månad för 45 % av årsavkastningen.

Nn

Nakenblankning
Att du blankar en aktie utan att ens ha lånat aktier, din mäklarfirma låter dig med andra ord sälja aktier du inte ens har. Innebär mycket hög risk.

Naken option
Optionen är naken om du inte äger det underliggande värdepappret.

NAV
Nettoandelsvärde, på engelska net asset value. Värdet på en fonds andelar eller för aktiebolag det bokförda värdet (egna kapitalet).

NCAV
Omsättningstillgångar minus alla skulder. På engelska Net Current Asset Value. Omsättningstillgångar är de som kan förväntas bli kontanter inom ett år.

Net-nets
En värdebaserad investeringsteknik av Benhamin Graham för att vaska fram stabila bolag utifrån nettot av omsättningstillgångarna. Ett net-net-bolag värderas på börsen under värdet av nettot av omsättningstillgångar minus skulder. Dock anser vissa att det är en varningssignal om en aktie värderas så billigt.

Nettokassa
När likvida medel och korta finansiella placeringar tillsammans är större än alla räntebärande och andra långfristiga skulder säger man att bolaget har nettokassa. Ofta är det bolag helt utan lån, eller med mer likvider än lån.

Nettoskuld
Motsatsen till nettokassa, dvs långfristiga skulder är större än likvider och korta finansiella placeringar.

Nyckeltal
Ett tal eller en uträkning som visar exempelvis värdet på ett bolag och dess aktie.

Nyemission
Att ett bolag ger ut nya aktier för att få in nytt kapital. En enstaka nyemission för exempelvis ett bra förvärv må så vara, men undvik bolag som behöver ta in nytt kapital hela tiden!

Oo

Obligation
Ett lån som består av ett värdepapper som kan köpas och säljas och som löper med ränta. Saten och företag lånar pengar av institutioner och privatpersoner genom att emittera obligationer.

Obligationsfond
Fond som investerar i obligationer.

Omsättningshastighet
Hur ofta en aktiefond byter ut innehaven. Mäts som den lägsta summan av köp- och säljaffärer delat med årets genomsnittliga fondförmögenhet.

Omvänd konvertibel
En konvertibel där potentialen begränsas för att risken ska sänkas. Ger relativt bäst avkastning om kursrörelsen i bolagets aktie är ganska liten. Ger ränta udner löptiden, men påminner i övrigt om en utfärdad säljoption.

Omvänd split
Sammanläggning av aktier. Ett nollsummespel för att få lämpligt hög aktiekurs, till exempel om kursen är 1 öre är det bra att lägga ihop aktierna för att få till en bättre handel.

OPM
Other Peoples Money. Det är lättare att ta risker med andras pengar. Det är också lättare att ha vissa inriktningar, folk köper sällan etiska fonder själva men pensionsfonderna satsar gärna etiskt.

Option
Rättighet att köpa eller sälja något, i regel till ett förutbestämt pris. Det finns många olika strategier för att handla optioner, men det är inget för nybörjare. De flesta optioner förfaller värdelösa på inlösendagen.

Orderdjup
Den sammanställning där du ser de olika köporderna och säljorderna på en marknadsplats.

Overshooting
Överreaktion, avses ofta gällande växelkurser.

P - R📗

Pp

P/B-tal
Price/Bookvalue. Priset per aktie delat med eget kapital per aktie. Eller börsvärdet delat på det totala egna kapitalet. Väldigt lågt P/B-tal kan betyda att bolag lär göra förluster, medan ett högt P/B-tal kräver stora vinster för att aktien inte ska vara för dyr. Allt beror också på hur mycket kapital ett bolag behöver ha i verksamheten.

P/CE
Priset delat på cash earnings, alltså aktiekursen delat på kassaflödet per aktie.

P/CF
Price/Cash Flow. Börsvärdet delat med kassaflödet från rörelsen. P/CF är i regel lägre än P/E-talet eftersom avskrivningar och annat icke kassaflödespåverkande ej är med.

P/E-tal
Price/Earnings. Börsvärdet delat på årsvinsten, alternativt aktiekursen delat på vinsten per aktie. P/E-talet ger bäst vägledning om det relateras till resultatutveckling och jämförs med bolag inom samma bransch.

P/S-tal
Price/Sales. Börsvärdet delat på försäljningen. Med god lönsamhet och bra vinstutsikter brukar P/S-talet vara en bra bit över ett.

Pensionsavsättning
En avsättning som man gör till en framtida pension för en medarbetare i ett företag.

Permabears
Placerare som alltid är negativa till aktiemarknaden. Permanenta pessimister.

Permabulls
Placerar som alltid är positiva till aktiemarknaden. Permanenta optimister.

PIK-lån
Payment-in-kind. Ett sorts mezzaninelån. Lån där räntor och amorteringar inte betalas kontakt under löptidens gång, utan istället via mera skulder eller i form av aktier.

Pilotskolan
Att vd och bolagsledning i övrigt äger mycket aktier i bolaget.

Piotroski F-score
En binär modell som via nio frågor poängsätter ett bolag i syfte att ta reda på om ett lågt P/B-tal är en värdefälla eller ej.

Pip
Percentage in point. Den minsta rörelse en valuta kan göra. Är ofta men inte alltid en tiotusendel av valutans värde.

Placering
Enligt de finansiella teorierna får du om du placerar i regel den förväntade avkastningen. Detta till skillnad från spekulation. Men det är skillnad på teori och verklighet.

Portfölj
Gammalt hederligt uttryck för de aktier och värdepapper du äger. Förr i tiden var aktier nämligen fysiska papper (aktiebrev) som du bokstavligen talat kunde ha i en portfölj.

Preferensaktie
En aktie utrustad med speciella rättigheter. I regel avser det företräde till utdelningar och den typen av aktier har också i regel en inlösenkurs. Det här är en typ av aktie som vi mer ser som ett alternativ till räntebärande papper än en aktie som blir en långsiktig kursvinnare.

Preferensaktiekvot
Visar hur stor andel av preferensaktier som bolaget får finansera sig med. Hur den beräknas varierar från bolag till bolag.

Premiepension
Den del av pensionen som avsätts i PPM-systemet som varje individ får sköta på egen hand genom att välja fonder i PPM. Betalas in som 2,5 procent av arbetsgivaravgiften på alla löner.

Pro rata
Proportionerlig fördelning. Den andel du får av t.ex. utdelningen bestäms utifrån ditt ägande i bolaget.

Prospekt
Information i en skrift som ges ut innan en nyemission eller introduktion på en börs.

Rr

Realränta
Räntan minus inflationen blir realräntan. Egentligen viktigare än den vanliga nominella räntan.

Reaförlust
En förlust som du har förverkligat (realiserat) genom att sälja dina aktier.

Reavinst
En vinst som du har förverkligat (realiserat) genom att sälja dina aktier.

REIT
Real Estate Investment Trusts. Förkortas REIT:s och uttalas "riits". En amerikansk bolagsform som blir skattegynnas om hela vinsten delas ut. Fungerar annars som vanliga fastighetsbolag.

Resultaträkning
En sammanställning med bolagets alla intäker och kostnader. Se upp om det ingår engångsposter eller inte, för de försvårar jämförelser från ett år till ett annat.

Revolverande lån
En kreditlina där kunden när det behövs får låna upp till ett visst maxbelopp.

Rik
Finns många definitioner på rik. En är att du är rik om dina passiva intäkter från ditt kapital täcker dina levnadskostander.

Riktkurs
Målkurs, den kurs som analytikern tycker bolaget är värt eller dit aktien beräknas nå inom en viss given tid.

Risk
Sannolikheten för att förlora pengar. Kan mätas på många olika vis, beroende på om vi pratar om aktier, fonder eller bolag. Vissa riskmått är en hel vetenskap för sig.

Risk/Reward-ratio
En multipel som visar hur stor risk du tar i förhållande till vinstchansen. Används främst av traders. Exempelvis kan du via stop loss försöka begränsa förlustrisken till 1 kr per aktie, men du hoppas tjäna 2 kr per aktie om allt går bra. Din risk/reward-ratio är då 1:2.

Riskkapitalbolag
Ett investeringsbolag som ofta äger främst onoterade aktier. När de säljer sina aktier på börsen brukar det vara ett tecken på att börsen står relativt högt.

Riskkapitalist
Person eller bolag som hjälper till med kapital för att starta eller utveckla företag.

Riskpremie
Hur mycket mer årlig avkastning du vill ha på t.ex. börsen på grund av den högre risken jämfört med tryggare alternativ. Den genomsnittliga riskpremien de senaste 100 åren eller så är beräknad till 5 procent.

R-multipel
En multipel som visar hru många gånger större vinst du hoppas kunna få i förhållande till den eventuella förlusten. Används främst av traders. Om du tjänat 2 kr per atkie och via stop loss begränsade den eventuella förlusten till 1 kr per aktie, tjänade du 2R. Hade du istället förlorat på traden och stop lossen löst du hade du förlorat 1R.

ROCE
Return on Capital Employed, alltså avkastningen på sysselsatt kapital. Rörelsevinsten delat på det kapital som är sysselsatt i verksamheten.

Roll down return
Den avkastning du får på en obligation om den handlas under det nominella värdet, men närmar sig detta när löptiden håller på att ta slut. Handlas obligationen med premie blir effekten på avkastningen negativ då priset sjunker ned mot det nominella värdet den ska lösas in till.

Räkenskapsår
Är ofta samma sak som ett kalenderår, alltså januari till december. Vissa bolag har andra räkenskapsår och då säger man att det är brutet räkenskapsår.

Räntan
Priset på pengar. Räntan kan sägas bestå av inflation, riskfri realränta och en riskpremie.

Ränta-på-ränta-effekten
Innebär att kapitalet även växer med räntan under flera år vilket innebär att även räntan blir räntebärande.

Räntabilitet på eget kapital
Årsvinsten delat på det egna kapitalet. Ger en procentsats som visar hur stor vinsten är i förhållande till EK.

Räntefonder
Fonder som placerar i räntebärande instrument, normalt olika typer av obligationer.

Ränteskillnadsersättning
Det du får betala för att lösa ett lån med bunden ränta i förväg. Tar du lån för att köpa aktier ska du alltså fundera igenom palceringshorisonten kontra lånens eventuella bindningstid.

Räntetäcknngsgrad
Summan av rörelsevinsten plus finansiella intäkter ska delas på de finansiella kostnaderna. Resulktatet ska vara större än ett, för då räcker kapitalet till för att betala räntor m.m.

S - T📕

Ss

Schablonintäkt
Schablonskatten gånger ditt kapital i ISK och KF blir din schablonintäkt, som tas upp till beskattning.

Schablonskatt
En förutbestämd procentsats som ligger till grund för beskattning av t.ex. ISK och KF.

SDB
Svenskt DepåBevis. Utländska bolag som noteras på Stockholmsbörsen kan göra det via SDB:s som är ett förenklat sätt att bli sekundärnoterad/paralellnoterad.

Seignorage
En centralbanks räntevinster som uppkommer på grund av stora mängder sedlar och mynt. Kontanter ger ingen ränta och blir därmed som ett sorts räntefritt lån till staten.

Sektorrotation
När placerarna på börsen flyttar kapital mellan olika branscher. Handlar ofta om svängningar i konjunkturen eller räntorna och det är inte lätt som småsparare att förutse eller hänga med i en kortsiktig dans.

Settlement
Reglering av likvider och utväxling vid värdepappersaffärer.

Sharp-kvoten
(avkastning-riskfri ränta)/standardavvikelsen. Mäter om en fond har gett tillräckligt med avkastning för att motivera kursrisken.

Short squeeze
När placerare som kortat/blankat, alltså spekulerat i nedgång, råkar ut för en uppgång så de tvingas stänga positionerna med förlust.

Sink-dag
Sista inklusive-dagen, alltså sista dagen en aktie handlas inklusive rätten att erhålla exempelvis en utdelning. Kan också kallas för ink-dagen.

SIXPRX
Six Portfolio Return Index. ett börsindex som är ett avkastningsindex, alltså ett där utdelningar ingår. Varje akties vikt är begränsad till 10 procent.

Skräpobligation
En obligation med hög ränta för att risken är hög. Behäöver inte vara skräp för det, men kan förstår vara det.

Skuldsättningsgrad
Totala skulder delat med eget kapital. Vissa definierar det som räntebärande skulder delat på eget kapital.

Slaktvärde
Om alla tillgångarna i ett bolag säljs till marknadspris får aktieägarna detta ubstansvärde i handen. Kan bli samma som det bokförda egna kapitalet, men behöver inte bli det.

Smartbeta
Hybrid mellan alfa och beta. Du välljer aktivt (alfa) mellan olika passiva ofta indexbaserade investeringar (beta).

Snurra portföljen
Att snurra kapitalet eller portföljen innebär att handla ofta, att byta innehav ofta. Vissa mäklare eller rådgivare med rörlig lön kan därför gynnas om deras klienter gör många affärer.

Soliditet
Eget kapital delat på tillgångarna. Låg soliditet innebär hög skuldsättning, vilket är riskabelt.

SOTP
Sum Of The Parts. Värderingsmodell. Hur mycket är bolaget värt om det delas upp via avknoppingar eller försäljning av de olika delarna. Bäst för värdeaktier.

Specialfond
En fond klassas formellt specialfond så fort det är färre än 16 innehav och något av innehaven överskrider 10 procent av fondens förmögenhet. Specialfonder är oftast hedgefonder.

Spinn-off
En avknoppning där du som aktieägare i en koncern får aktier i ett av koncernens bolag.

Split-off
En avknoppning där du som aktieägare lämnar ifrån dig aktier i moderbolaget mot aktier i dotterbolaget.

Spread
Skillnaden mellan sälj- och köppris. Spreadkostnaden är en del av transaktionskostnaden vid varje värdepapperstransaktion.

Stamaktie
En vanlig basaktie utan speciellt många röster eller särskild rätt till utdelning.

Standardavikelse
Ett procentuellt mått på hur mycket en kurs svänger kring sitt eget medelvärde.

Stockpicker
Att du väljer enskilda aktier oavsett storlek istället för att börja med börsens största och mest kända bolag.

Stop loss
Automatisk säljorder när en aktiekurs faller till eller under en viss kursnivå. Du bestämmer vilken nivå i förväg. Används för att minimera förluster eller skydda vinster du har i aktier. Passar inte den som är mycket långsiktig.

Strukturaffär
Att bolagsstrukturen ändras. Kan ske via förvärv av andra bolag och verksamheter, försäljning av delar av det egna bolaget, eller att bolaget blir uppköpt.

Stöd
En kursnivå där aktien förväntas vända upp av olika psykologiska eller statistiska orsaker.

Substans
Avser oftast det egna kapitalet i ett bolag. Tillgångar minus skulder.

Sunk cost
En redan tagen kostnad, som bolaget inte kan få tillbaka, exempelvis forskning som inte lönade sig.

Swap
Derivat där du byter risk mot avkastning. Inget för nybörjare.

Sysselsatt kapital
Bolagets räntebärande skulder plus eget kapital. Summan visar hur mycket kapital som "arbetar", till skillnad från en stor nettokassa som bara ligger som reserv på ett bankkonto.

Sällanköpsvaror
Benämning av bolag som tillhandahåller produkter som konsumenter köper sporadiskt, motsatsen till dagligvaror. Är vanligtvis konjunkturkänsliga. Exempelvis bilar och kläder.

Säljoption
Rättighet att sälja något till förutbestämd kurs. Se köpoption.

Säljorder
Det bud och de villkor du skickar till marknaden för att få sälja aktier.

Tt

Teknisk analys
Statistik och analys av aktiens kursrörelser och handelsvolymer. Är en hel vetenskap för sig och något som brukar rekommenderas som komplement eller den som ska bli trader.

Teknologivärdet
Börsvärdet minus likvida medel. Ett lite ovanligare mått att värdera en aktie, används främst för teknik- och forskningsbolag.

Ten-bagger
En aktie som har eller kan tiofaldigas i värde.

TEP
Traded Endowment Policies. Begagnade pensions- och kapitalförsäkringar som sägs ge god avkastning till låg risk, medan andra hävdar att avgifter äter upp för mycket.

Termin
Ett terminskontrakt är ett värdepapper där du avtalat att du köper eller säljer något med framtida leverans. Terminer har hävstång. Alla finansiella aktörer säljer sin termin innan förfallodatum för att slippa bli sittande med oljefat eller något annat. Detta till skillnad från optioner som inte måste leda till fysiska leveranser.

Ticker
Bokstavskombination för att hitta värdepapper hos banker och nätmäklare. Exempelvis är Avanzas ticker AZA. Främst börshandlade fonder med väldigt långa namn är lättare att hitta och minnas via sin ticker. Ticker är samma sak som kortnamn.

Tajming
Att handla vid rätt tillfälle, ofta med målet att köpa på botten och sälja på toppen, vilket är det svåraste som finns på börsen. Undvik tajming och handla istället regelbundet. Kan också stavas timing.

Tillväxtaktie
En aktie där värderingen ofta är relativt hög så du köper in dig i en lägre andel befintliga värden, men bolagets tillväxt är istället hög.

Tjurmarknad
När börsens långa trend är uppåtgående och där nedgångar betraktas rekyler. Uttrycket kommer från det faktum att tjurar stångar nerifrån och lyffter sin motståndare uppåt.

Tracking error
Kallas på svenska för aktiv risk. Jämför en fonds avkastning med jämförelseindexets. Mäts genom att du först räknar ut standardavvikelsen av alla månaders avkastningsskillnader under två eller tre år. Sedan annualiserar du genom att multiplicera med roten ur n där n = 12 som i tolv månader per år. Detta är inget nyckeltal en vanlig småsparare enkelt kan förstå. Man kan förenklat säga att ju fler procent desto aktivare förvaltning. Men det finns ingen garanti för detta, tvärtom kan det vara så att om en fond avviker lika mycket varje månad från sitt index, blir tracking error noll procent. Detta då standardavvikelsen av alla avvikelser är noll om det är samma skillnad varje månad, till exempel att fonden alltid slår eller tappar 1 procent mot index varje månad.

Trader
En placerare med kort tidshorisont, allt från sekunder till en hel dag. En trader brukar generellt sätt stänga sina positioner innan dagen är slut, hen är alltså alltid likvid över natten. Kräver mycket tid och är extremt svårt att lyckas på lång sikt.

Transaktionsavgift
Intäkterna för en mäklare vid en transaktion. Består av courtagekostnaden och spreadkostnaden.

Tvångsinlösen
Du kan bli tvingad att sälja en aktie om en ägare kommer över 90 procent av aktierna.

U - Ö📘

Uu

Utdelning
Aktieutdelning innebär att börsbolagen betalar ut pengar till dig och alla andra aktieägare.

Utdelningsandel
Del del av årsvinsten som delas ut till aktieägarna. Uttrycks i procent.

Utdelningsaristokrat
Ett bolag som höjt utdelningen i sin redovisningsvaluta minst 25 år på raken.

Utdelningsjägare
Placerare som prioriterar utdelningar som strategi.

Utdelningskung
Ett bolag som höjt utdelningen i sin redovisningsvaluta minst 50 år på raken.

Utdelningstillväxt
Den årliga utdelningshöjningen i procent. Kan beräknas från ett år till ett annat men också som ett genomsnitt över flera år.

Vv

Valutarisk
En risk vid investering i en valuta där underliggande tillgång noteras i annan valuta.

V-botten
När börsindex eller en aktiekurs branta nedgång vänder upp brant, så att kursdiagrammet ser ut som ett v. Det finns studier som visar att 25 procent av nedtrenderna vänder upp på detta sätt.

Villkor 1:1
Vid nyemissioner är villkoret uppställt som nya aktier:gamla aktier. 1:1 betyder en ny aktie för varje befintlig.

Vinstavkastning
Annat ord för E/P-talet. Vinsten per aktie delat på aktiekursen. En sorts motsats till ett P/E-tal då du här byter plats på P och E. Vinstavkastning uttrycks i procent.

Volatilitet
Statistiskt mått som visar hur mycket en aktie svänger jämfört med sitt medelvärde. Är oftast en standardavvikelse omräknad till årsbasis.

VWAP
Volymviktat genomsnittspris, på engelska Volume Weighted Average Price. Används vid handel flera gånger per dag, eller när en placerare behöver jämföra en affär eller ett erbjudande med snittpriset som rått under en period.

Värdeaktie
En aktie där värderingen är relativt låg så du köper in dig i en större andel befintliga värden, men bolagets tillväxt kan vara låg.

Värdefälla
En aktie kan se billig ut men sen visa sig att det ändå var dyrt för att det gick sämre för bolaget än vad marknaden först trodde. Då har du gått i en värdefälla.

Värdeappper
Gammalt uttryck för bland annat aktier eller obligationer.

Ww

WACC
Weighted Average Cost of Capital, alltså viktad kapitalkostnad. Räntan på lånen och avkastningskravet från ägarna på aktiekapitalet viktas och ger en finansieringskostnad i procent, som kan användas som diskonteringsränta.

Warrant
En sorts option som har längre löptid och rent tekniskt är ett värdepapper. Warranter kan ha villkor för hur värdet ska beräknas.

Xx

X-datum
Första dagen en aktie handlas exklusive rätten att erhålla exempelvis en utdelning. Kallas även ex-dag, x-dag och ex-datum.

Yy

Yield-kurvan
Enkelt uttryckt skillnaden mellan den långa och korta räntan. Är de korta räntorna lägre än den långa pekar kurvan uppåt, vilket indikerar bättre tider och/eller risk för stigande inflation.

Ää

Ägarvinster
Owner earnings är nettovinsten plus av- och nedskrivningar minus normalinvesteringar. Warren Buffetts formel för att beräkna den utdelningsbara delen av årsvinsten, alltså det fria kassaflödet.

Öö

Överavkastning
En avkastning på en tillgång som överstider vad som kan anses vara normalt.