15 delningar

Ordlista investeringar:Vanliga ord och begrepp.

Finansvärlden innehåller många svårbegripliga uttryck, ord och begrepp. Ett helt nytt vokabulär. Detta kan kännas skrämmande, att det är något som du måste behärska.

Därför har jag samlat många vanliga begrepp och ovanliga ord för att hjälpa dig på traven.

Ordlista investeringar: Aktier, fonder och ekonomi.

Innehåll

A – B

C – D

E – G

H – K

L – O

P – R

S – T

U – Ö

A – B

Aa

A-aktie:

Ett aktieslag. A-aktier har ofta fler röster på bolagsstämman än exempelvis en B-aktie. I vissa bolag handlas det väldigt små volymer A-aktier och därför brukar B-aktier i de flesta fall vara ett bättre val.

Administrationsavgift:

På börsen så innebär det ofta avgiften som utgivaren av ett instrument tar ut. Olika instrument har olika administrationsavgifter.

AFFO:

Adjusted Funds From Operations. Används främst av amerikanska fastighetsbolag, primärt REIT:s. AFFO är det kassaflöde som är tillgängligt efter att investeringar i befintliga fastigheter har gjorts.

Affärsdatum:

Dagen då en transaktion har genomförts.

Aktie:

En ägarandel i ett bolag. När man äger en aktie har man en del av ett företag och tar ingen risk utöver det kapital man investerat i aktien.

Aktiefond:

Ägarandelar i flera aktiebolag via en fondandel som sköts av en förvaltare. Normalt måste en aktiefond ha minst 16 aktier i portföljen och den som äger en aktiefond kan lösa in sina fondandelar till likvida medel inom några dagar. Aktiefonder kan ha olika inriktningar t.ex. svenska eller utländska aktier.

Aktieindexobligation:

Ett värdepapper som kombinerar aktiens chans/risk med obligationens säkerhet. Detta är en komplicerad produkt som många rekommenderar att man ska hålla sig borta från.

Aktiematchning:

Typ av incitament för bolagsledningar där en procentsats ovanpå lönen ska gå till aktieköp om vissa lönsamhetsmål har uppfyllts. Aktierna som ledningen får kallas för matchningsaktier.

Aktiemäklare:

Finansiell aktör som sköter handel med finansiella produkter som t.ex. aktier och fonder.

Aktieportfölj:

En person eller institutions samlade innehav av aktier.

Aktiesplit:

Antalet aktier blir fler, men priset per aktie minskar med motsvarande. Ett nollsummespel för att få lämpligt låg aktiekurs.

Aktiestrategi:

En samling regler och tankesätt som lägger grunden och fokuset för ditt aktiesparande.

Aktiv fond:

Fond som försöker välja ut de bästa aktierna genom ett aktivt urval av bolag. Motsatsen är att vara passiv och köpa en portfölj av aktier enligt index för den valda aktiemarknaden. Observera att många aktiva fonder är dolda indexfonder och därför skall du vara försöka välja aktiva fonder som verkligen är aktiva. Se "aktiv andel" nedan.

Aktiv andel:

Ett nyckeltal som anges i procent, active share på engelska. Aktiv andel är den del av en fond som är aktivt förvaltad och inte uppbyggd som det index fonden jämför sig mot. Noll procent innebär att fonden har exakt samma fördelning som sitt jämförelseindex. Hundra procent innebär att inga av fondens innehav finns i jämförelseindexet. Active share kan avslöja om fonden är aktivt eller passivt förvaltat.

Alfa:

Överavkastning, eller en avkastning som kommer av en prestation och inte av marknadens uppgång.

Alfavärde:

Visar hur en fond har presterat jämfört med den avkastning som borde erhållas i relation till risknivån.

All time high:

Betyder alla tiders högsta och innebär ett kursrekord för en aktie eller ett börsindex. Förkortas ofta ATH

Altmans Z-score:

En modell för att beräkna risken för att ett bolag ska gå i konkurs.

Amortera:

När man betalar av på en skuld man har så "amorterar man på skulden". Själva skulden minskar då i storlek. Räntekostnaden för ett lån är inte amortering och minskar ej själva skulden.

Analytiker:

Anställd på bank eller fondkomissionärfirma som skall värdera om en aktie är köpvärd eller inte. De följer ofta en hel bransch för att kunna göra jämförelser mellan bolag. Köprekommendation är vanligare än säljrekommendation för det är lättare för banken/mäklaren att tjäna pengar på köprekommendationer.

Andelsägare:

Ägare av en andel i en fond som i sin tur har köpt aktier. Andelsägaren äger inte aktierna direkt utan har gjort köpet via en fond som officiellt är ägare till aktierna.

Andrahandsmarknad:

Marknad för handel med redan utgivna värdepapper, till exempel aktier på börsen.

Ankarinvesterare:

Investerare som redan när ett prospekt inför en nyintroduktion på börsen åtagit sig att teckna aktier. Det är ofta fonder och institutioner.

Anskaffningsvärde:

Är den kurs plus courtage, clearingavgifter och övriga kostnader som ett visst värdepapper köptes för. Se även GAV

Anteciperad utdelning:

Utdelning redan under intjänandeåret från dotterbolag till moderbolag. Anteciperad innebär här förväntad utdelning, eftersom det sker innan bolagsstämman.

Att klä bruden:

Att försöka förbättra ett bolags siffror och verksamhet inför börsintroduktion, fusion eller försäljning.

Autocall:

Strukturerat värdepapper för dig som tror på neutral eller svagt positiv börs. Påminner om aktieindexobligationer.

Avkastningsindex:

Inkluderar även utdelningar, till skillnad från de flesta börsindex som är vanliga prisindex.

Avkastningskravet:

De procent du ska eller vill tjäna på en aktie i genomsnitt per år, dvs kursuppgång plus utdelningar.

Avknoppning:

När ett bolag delar ut aktier i ett av koncernens bolag till sina aktieägare.

Avropsorder:

Order inuti en annan större order eller avtal som ett bolag har fått av ett annat bolag.

Avstämningsdag:

Den dag du ska vara i Euroclears register för att få t.ex. utdelning. Infaller två bankdagar efter sista dagen för handel med aktien inklusive rätten att få t.ex. utdelning.

Bb

Backtesting:

Att du teoretiskt testar en aktiestrategi (ofta trading) på historiska kursrörelser och hoppas hitta ett system som ska ge överavkastning även framöver när du börjar handla för riktiga pengar. Oväntat ofta fungerar det ganska dåligt.

Baisse:

Markant kursnedgång. Uttalas "bäs". Motsatsen är hausse.

Balanslikviditet:

Omsättningstillgångarna delat på kortfristiga skulder.

Balansräkning:

Ett bolags totala tillgångar. Är alltid lika mycket som det egna kapitalet plus skulderna, alltså skuldsidan i balansräkningen.

Bankoktroj:

Tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet.

Basis point (BPS):

Engelska för räntepunkt, alltså tiotusendel. Skriva ofta i procent, alltså en räntepunkt är 0,01 procent.

Beige book:

Amerikanska centralbanken FED:s rapport över tillståndet i USA:s ekonomi.

Behaviour finance:

Vetenskapen om det finansiella beteendet. Handlar om allt från dina känslor och ditt beteende till börspsykologi.

Benchmarkindex:

Ett sorts jämförelseindex, ofta för en bransch eller typ av tillgång.

Betavärde:

Ett mått som visar hur mycket en aktie svänger (volatilitet) jämfört med börsindex. Över 1,00 så svänger aktiekursen mer. Under 1,00 så är alltså volatiliteten (svängningarna) lägre.

Bevis:

Gällande placeringar betyder det samma sak som certifikat, med andra ord en sorts skuldsedel som ger avkastning utifrån något underliggande. Blanda inte ihop detta med depåbevis.

Björnmarknad:

Råder när börsens långsiktiga trend är nedåt/negativ och då tolkas uppgångar som rekyler. Uttrycket kommer från det faktum att björnan slår uppifrån och ned. Motsatsen är Tjurmarknad.

Blancolån:

Ett lån utan säkerhet, alltså utan intecknad tillgång. Kan därför även kallas "privatlån utan säkerhet".

Blankning:

Att blanka innebär att du lånar aktier och sedan säljer du dem. Du hoppas kunna köpa tillbaka aktierna vid senare tillfälle till ett lägre pris för att tjäna mellanskillnaden. Blankning innebär mycket hög risk.

Blue chip:

Är ett stort, känt, stabilt och lönsamt bolag. Ofta stabila aktier i bolag som går mycket bra.

Bokslutskommuniké:

En rapport som visar hela det senaste årets utveckling för bolaget.

Bolagsstämma:

Aktieägarmöte. Måste hållas minst en gång om året. Bland annat ska styrelse väljas och utdelning beslutas. Går du på sådana får du information om bolaget du investerat i, med det är verkligen inget krav att du närvarar.

Bubbla:

Budplikt:

När en aktieägares andel av ett bolag passerat gränsen för budplikt måste ägaren erbjuda alla andra aktieägare att köpa deras aktier också. Undantag kan beviljas.

Börs:

En marknadsplats för värdepapper.

Börsintroduktion:

När en ny aktie börjar säljas på en börs. Den nya aktien presenteras då i ett prospekt som innehåller information om bolaget, historiska siffror om bolaget mm.

Börsvärde:

Antaler aktier multiplicerat med börskursen blir vad alla aktier kostar tillsammans, alltså börsvärdet / marknadsvärdet.

C – D

Cc

Call:

En call är en kort tid på börsen där ingen handel sker, utan orderböckerna byggs upp. Sedan bestämmer handelsplatsen/börsen jämnviktspriset där handeln under de sista sekunderna av callen sker. Stockholmsbörsen har en call innan öppning och en strax innan stängning. En call ska inte blandas ihop med en call option, som är en köpoption.

CAPE:

Cyclically adjusted P/E. Även känt som Shiller-P/E-tal. Aktiekursen delas på de tio senaste årens genomsnittliga årsvinst, alla siffror inflationsjusterade. På så sätt får du en värdering där både hög- och lågkonjunkturer ingår, vilket gör det till ett långsiktigt värderignsmått.

Centralbank:

Ofta statligt kontrollerad bank. Exempelvis Riksbanken i Sverige och Europeiska centralbanken ECB. En centralbank ansvarar för penningspolitiken och kan ge ut sedlar och mynt.

Certifikat:

Ett skuldbrev som ger avkastning utifrån någon underliggande tillgång.

CFD:

Contract For Difference. Ett derivat med en hävstång som kostar ränta. Det underliggande priset som styr vad CFD:en är värd kan vara allt från en råvara till blankningar. CFD:er förfaller ej ett visst datum, utan när du stänger positionen. De kan ge utdelning, men inte rösträtt.

Churn:

Kundomsättning. Andel kunder som bytt bolag eller lämnat marknaden.

Clearing:

När en affär görs upp. Avser alla aktiviteter från åtagande för transaktionen till att den är reglerad.

Closed end fund:

Aktivt förvaltad ETF där antalet andelar i fonden ej blir fler eller färre när investerare köper och säljer. Fonden tar alltså inte in mer pengar genom att ge ut mer andelar när folk köper, bara andrahandshandel sker.

Consigliere:

Förtrogen förvaltare, ofta i stora familjeföretag.

Contingent convertible bonds:

Fökortas CoCos är en sorts obligation som under vissa villkor kan konverteras till aktier. Det är alltså inte någon konvertibel, eftersom villkoren är kopplade till bankens så kallade kränprimärkapitalrelation.

Contrarian:

En aktiestratgi. Att simma mot strömmen, alltså att en investerare går sin egen väg och avviker från index och majoriteten. Exempelvis köpa impopulära bolag eller handla aktier i en börskrasch.

Corner:

Att du har minst 10% av rösterna i ett bolag och därmed kan stoppa ett uppköp.

Corporate Bullshit:

Olika floskler och klyschor som företagsledningar kan använda sig av. Även om de vackra orden kan vara sanna är det bättre om ledningen uttrycker sig konkret.

Cost of Carry:

Kostnaderna för att äga en råvara fram till leverans, exempelvis lagerkostnader.

Courtage:

Det din bank eller mäklarfirma tar i avgift för att utföra en affär åt dig. Vissa speciella värdepapper kan vara courtagefria, men då tjänar banken istället på spreaden.

Covenant light:

Cov-lite, covenant-lite. Ett lån utan särskilda för lånegivaren trygghetsskapande lånevillkor.

Cyklisk aktie:

En aktie som är konjunkturkänslig. Svänger därför kraftigt beroende på konjunkturscykeln aktuella fas. Exempel på cykliska bolag är skogsbolag, sällanköp och rederier.

Dd

Dagligvaror:

Benämning av bolag som tillhandahåller produkter som konsumenter köper flera gånger i veckan. De är inte konjunkturkänsliga eftersom oavsett ekonomisk situation så konsumeras produkterna. Exempelvis mat och dryck.

Daytrading:

Att handla på dagsbasis med mycket korta positioner. Är inget för nybörjare eller dig med ont om tid.

DCA:

Dollar Cost Averaging betyder att du köper då och då. Antingen i aktier eller månadssparande i fonder. Genom DCA så undviker du risken att köpa på en topp för att sedan se kursen falla vilket kan vara psykologiskt svårt att hantera.

DCF:

Discounted Cash Flow. En värderingsmodell som räknar ut nuvärdet av alla framtida (fria) kassaflöden. Formeln ger en exakt summa, men är väldigt teoretisk.

Delårsrapport:

Ett bolags rapport över en del av året.

Depå:

Ett konto där en fondkommissionär eller bank samlar en kunds aktieportfölj.

Derivat:

Samlingsnamn för terminer, swappar, optioner och andra avancerade värdepapper. Inget för nybörjare att hålla på med.

Direktavkastning:

Utdelningen per aktie delat på aktiekursen. Uttrycks i procent. Ju högre direktavkastning desto bättre, även om hög direktavkastning kan indikera att bolaget har få investeringsmöjligheter eller andra tillväxtskapande saker att satsa pengar på.

Disciplinnämnd:

Varje börs måste ha en kommitté som bedömer regelbrott.

Diskontera:

Att i förväg räkna in något. Ofta handlar det om att bolagets framtid redan räknats in i nuvarande aktiekurs.

Diversifiering:

Ett annat ord för riskspridning. Du sprider riskerna genom att köpa aktier i olika branscher och satsar på olika typer av tillgångar i ditt sparande.

Dogs of the Dow:

De tio aktier bland storbolagen som har högst direktavkastning. Dessa så kallade strykhundar har historiskt gett en genomsnittlig överavkastning gentemot börsindex i USA.

Domicilbyte:

När ett bolag byter skatterättslig hemvist.

Dow Jones:

Informationsföretaget Dow Jones har tagit fram ett amerikanskt aktieindex, DJIA, Dow Jones Industrial Average vilket omfattar trettio stora amerikanska bolag. Bland annat Apple, Boing, Coca-Cola och McDonalds.

DRIP:

Dividend Reinvestment Plan. En återinvesteringsplan möjliggör för investerare att automatiskt få utdelningen återinvesterad i nya aktier utan att du behöver betala courtage. Vanligt i USA.

DSPP:

Direct Stock Purchase Plan. Bolaget du köper aktier i ombesörjer ditt köp. Finns inte i Sverige, men i USA. Det är dessutom oftast lite dyrare än att handla via en vanlig mäklare/bank.

Due diligence:

En utförlig genomgång av ett företag inför till exempel ett uppköp eller fusion.

Dupontmodellen:

Bolagets rörelsemarginal i procent gånger kapitalomsättningshastigheten ger avkastningen på sysselsatt (eller totalt kapital). Du får ungefär samma sak om du delar rörelsevinsten på det sysselsatta kapitalet (eller det totala kapitalet).

Duration:

Löptid. Obligationer har oftast 1—5 års löptid medan preferensaktier ofta men inte alltid löper tills vidare utan något slutdatum alls.

Död katt studsar:

Brutal liknelse som bygger på att även en död katt kan studsa upp om du kastar den i golvet. Liknelsen till aktier är att det alltid blir upprekyler i fallande trender.

Dödskors:

Ett begrepp inom teknisk analys och innebär nedåtgående trender. Ett dödskors är när 50-dagars glidande medelvärde faller under 200-dagars glidande medelvärde. Se även gyllene kors.

E – G

Ee

EBIT:

Earnings Before Interest Taxes. Det vanliga rörelseresultatet.

EBITDA:

Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansnetto och skatt. Säger en del om kassaflödet från rörelsen, men är verkligen inte det enda resultatet att titta på.

EBITDAR:

Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization Restructuring (eller Rent costs). Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader (eller hyreskostnader), ned- och avaskrivningar, finansnetto och skatt. Säger en del om kassaflödet från rörelsen, men är verkligen inte det enda resultatet att titta på.

EBT:

Earnings Before Taxes. Vinst före skatt.

Eget kapital:

Den bokförda substansen i ett bolag. Beräknas som tillgångar minus skulder. Kallas ibland även för netotillgångar. Förkortas ofta "EK".

Emittera:

Att ett bolag ger ut nya aktier via nyemission eller fondemission.

E/P-talet:

Som P/E-talet fast tvärtom, dvs vinsten per aktie delas med aktiekursen. Avkastningsmåttet visar därmed hur stor vinsten är i förhållande till börsvärdet. E/P-talet används sällan, men är mer jämförbart med räntor som också är ett avkastningsmått.

ETF:

Exchange Traded Fund, börshandlad fond. De allra flesta är indexfonder, varav flera kan vara utdelningsindex eller andra smarta index. Många är också vanliga börsindex. ETF:er kan du handla när du vill under en handelsdag, till skillnad från vanliga fonder.

Ff

FAD:

Funds Available for Distribution, alltså kapital tillgängligt för utdelning. Används främst av amerikanska REIT:s.

Fallande kniv:

När en aktiekurs faller brant och ser ut att behålla den negativa trenden är tumregeln att det är lika farligt att köpa som att försöka fånga en fallande kniv.

Fed-modellen:

Ett mått som bl.a. USA:s centralbank ibland pratar om. Innebär att du jämför ränteläget med börsens värdering. T.ex. 5 procents tioårsränta motsvarar 1/20 vilket uttryckt som P/E-tal blir 20. Alternativt så inverterar du P/E-talet på 20 så du får 1/20, vilket är 5 procent. I det här exemplet är räntemarknaden lika högt värderad som börsen.

FFO:

Funds From Operations. Det här är kassaflöden från fastighetsrörelsen i amerikanska REITS:s.

Fientligt bud:

Ett uppköpsbud på ett bolag där budet ej förankrats hos storägare och styrelsen.

Fill or Kill:

Ett villkor vid värdepappershandel som innebär att hela din order går till avslut direkt (Fill) eller så makuleras ordern direkt (Kill) om det inte finns tillräckligt med volym för att fylla hela ordern. En fill-or-kill-order hamnar därmed aldrig på marknaden och blir aldrig synlig i orderdjupet. Om en aktie har ett begränsat orderdjup så fungerar inte denna ordertyp.

First North:

En MTF (multilateral handelsplattform) som är en del av Nasdaq OMX:s Norden. First North är en lista primärt för mindre tillväxtbolag som med tiden kan bli stora nog för en notering på de större, hårdare reglerade, listorna.

Fond:

Fonder ägs av andelsägare, alltså du som sparar där. Fondbolaget äger bara rätten att förvalta fonden och ta avgifter. Går fondbolaget i konkurs bör därför dina pengar i fonden vara trygga. Fonder kallas rent formellt av Skatteverket för värdepappersfonder.

Fondemission:

En redovisningsteknisk manöver som inte direkt är avgörande alls för ett bolag. Det bokförda kapitalet som definieras som bundet i balansräkningen ökas i regel på vid fondemissioner. Effekten på aktien kan då vara den samma som vid en aktiesplit.

Fondförmögenhet:

Hur mycket kapital som finns i en fond. Relativt små fonder kan lättare göra affärer utan att påverka aktiekurserna vilket är en fördel.

Fondförsäkring:

När man köper fonder via en försäkring.

Fond-i-fond:

Ett koncept där en fond äger andelar i andra fonder istället för direkt i aktier. Ger dig enorm diversifiering. Nackdelen är dyra avgifter eftersom du betalar dubbla avgifter.

Fondkommissionär:

Mäklarfirma eller bank som får bedriva värdepappershandel.

Frimärksaktier:

Aktier som kostar som ett frimärke eller lägre. Du hittar sällan stora och etablerade bolag med sådana kurser.

Fritt kassaflöde:

Kassaflödet efter både förändringar av rörelsekapitalet och investeringar.

Front running:

När en mäklare lägger egna order och handlar innan en stor kunds order läggs. Detta är olagligt.

Fundamental analys:

Här tittar man på siffrorna bakom bolagen. Man analyserar ekonomiska faktorer som t.ex. tillväxt, vinstmarginaler, värdering och kassaflöde. Motpolen till fundamental analys är den tekniska analysen, dessa går även att kombinera.

Fusion:

Sammanslagning av företag

Företagsrekonstruktion:

Ett förfarande som är så nära konkurs det går att komma, men företaget är skyddat mot konkurs under rekonstruktionstiden.

Företagsvärde:

Börsvärdet plus nettoskulder, alternativt börsvärdet minus nettokassan.

Förlagsaktie:

En aktie utan rätt till utdelning, men som ger rätt att rösta på bolagsstämmor.

Förräntningstakt:

En framräknad årsränta när det gäller avkastning. Exempelvis en räntefonds alla obligationers genomsnittliga årsränta i nuläget.

Förstahandsmarknad:

Utgivning av värdepapper, till exempel nyemission av aktier.

Försäkringswarrant:

En kombination av kapitalförsäkring (betald av företaget) och lång köpoption (betald av den anställde) på att köpa försäkringen.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktier du har i en aktiedepå kan hos Euroclear vara registrerade som "Fondkommissionären NN i ägarens ställe".

Förvaltningsavgift:

Löpande tar ett fondbolag ut en förvaltningsavgift ur fondens förmögenhet för att förvalta aktierna i en fond.

Gg

GARP:

Growth At a Reasonable Price, vilket innebär tillväxt till rimligt pris. Tillväxtaktier som inte är för dyra.

GDR:

Global Depositary Receipt. Depåbevis (certifikat) som förenklar för bolag att nå utländska investerare som t.ex. vill ha värdepapper endast i den egna valutan.

Generationsfond:

En fond som successivt ändrar mixen mellan aktier och obligationer. En generationsfond 50-tal kan till exempel ha 70 procent aktier vars andel minskar när 50-talisterna som antas vara kunderna blir äldre för varje år som går.

Glidande medelvärde:

Den genomsnittliga kursen för en aktie eller snittvärdet för ett index under en viss period. Varje börsdag flyttas mätperioden fram en dag så det blir glidande. Den vanligaste varianten är SMA200 (simple moving average 200 dagar) och visar glidande medelvärdet över de senaste 200 dagarna.

Globalfond:

En indexfond som investerar globalt med målet att följa hela världens största marknader, världsekonomin. Dessa fonder innehåller ofta flera tusen av världens största bolag. De ger dig en väldigt bred global diversifiering.

Goldbugs:

Placerare som alltid haussar guldinvesteringar och att ha stor del av sin sparportfölj i guld. Historiskt har guldpriset rört sig i cykler med upp- och nedtrender som varat i runda slängar 15 år.

Goodwill:

Om ett bolag har ett gott rykte så värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar. Goodwill tillhör ett bolags immateriella tillgångar och består bland annat av rykte, kundkrets och varumärke.

Gordons Formel:

En modell inom fundamental analys som beräknar nuvärdet av företagets framtida utdelningar. Formeln är DIV/(R-G), vilket är utdelningen delat på avkastningskravet minus utdelningstillväxten. Avkastningskravet är här den så kallade diskonteringsräntan.

Gorilla:

Finanslingo för ett bolag som dominerar sin bransch.

Graham & Dodd PE:

Samma som Shiller-P/E-tal. Aktiekursen delas på de tio senaste årens genomsnittliga årsvinst.

Gyllene kors:

Ett bregrepp inom teknisk analys och innebär stigande trender. Ett gyllene kors (eller guldskors) sker när 50-dagars glidande medelvärde stiger över 200-dagars glidande medelvärde.

H – K

Hh

Hausse:

Markant kursuppgång, ofta under stor handel. Uttalas "hås". Motsatsen är baisse

Hedgefond:

Holländska sjukan:

När ett land hittar t.ex. massor av olja som exporteras brukar det stärka valutan, vilket påverkar många andra sektorer negativt i form av sämre konkurrensförmåga.

Home bias:

Placerare som är överviktade på sin hemmamarknad, eftersom de vet mest om aktierna och bolagen i det egna landet.

Hävstång:

Innebär att din placering kommer att ge större avkastning eller förlust. Sker oftast via lånat kapital, allt från att du belånar din bostad och köper aktier för pengarna till att du får hävstång via certifikat och derivat. Ha inte för hög hävstång i ditt sparande, överväg att vara helt utan.

Ii

Indexfond:

En fond som följer ett index på en aktiebörs. De "härmar" ett index och är därför passivt förvaltade (ingen fondförvaltare som gör analyser och väljer bolag) och kan därför ha låga avgifter.

Inkråmsförvärv:

När ett bolag köper ett annat företags verksamhet (tillgångar, avtal mm.) och ej det juridiska bolaget.

Inköpschefsindex (PMI):

Purchasing Managers Index. En ekonomisk indikator. Rapporter och konjunktursstatistik från inköpscheferna på företag inom tillverkningsindustrin.

Inlösen:

Ett förfarande där ditt värdepapper byts mot något annat utan att du lägger en säljorder. Exempelvis kan en aktie lösas in mot kontanter vid uppköp.

Insider:

De i bolagsledningen och bland storägarna som har sina innehav registrerade hos Finansinspektionen. Du kan därför följa bolagsledningens affärer i aktien, även om det inte är helt lätt att tolka alla gånger.

Intentionsavtal:

Avsiktsförklaring, vilket inte är något riktigt avtal och kan därmed spricka eller ändras innan allt är klart.

Investerare:

En person som investerar och inte spekulerar. Investeraren gör en grundlig analys som omfattar vad t.ex. bolaget är egentligen värt och köper på lång sikt, i regel åtminstone uppåt ett år eller längre tid.

Investmentbolag:

Ett aktiebolag som förvaltar en portfölj aktier ungefär som en fond.

IPO:

Initial Public Offering. Det är en börsintroduktion där allmänheten kan börja handla aktien för första gången, till skillnad från vanliga listbyten.

ISIN-kod:

Internationell standard för identifiering av värdepapper.

ISK:

Investeringssparkonto. Har schablonbeskattning och ingen kapitalskatt på reavinster och utdelningar. Läs mer om ISK

ISM:

Institute of Supply Management. Sammanställer inköpschefindex i olika länder.

Jj

Jämviktspendling:

Över tid tenderar saker att gå i vågor runt en längre trend eller viss nivå. På engelska kallas det för mean reversion, återgång till medelvärdet.

Kk

Kapitalomsättningshastighet:

Bolagets nettoomsättning delat på eget kapital. Eller delat på sysselsatt kapital, lite beroende på vad du vill mäta.

Kassaflöde:

Bolagets inbetalningar minus utbetalningar. I kassaflödesanalyser visas det hur rörelsekapital, finansiering och utdelningar samt investeringar påverkat kassaflödet. Negativa kassaflöden innebär att bolaget förr eller senare kommer att närma sig nyemission.

Katastrofobligationer:

Kallas även för cat bonds och catastrophe bonds. Oftast treåriga kupongbärande obligationer som ger dig ränta om allt går bra, men inträffar naturkatastrofen som obligationen är kopplad till kan du förlora hela kapitalet.

KF:

Kapitalförsäkring. Har schablonbeskattning och ingen kapitalskatt på reavinster och utdelningar. Läs mer om KF

Klickfonder:

Fonder som säljer om börsen går ned mer än ofta 10 procent. Fonderna har med andra ord en inbyggd stop loss som flyttas uppåt i takt med uppgång.

Kognitiv dissonans:

Att ha motsägelsefulla idéer. Att placerare efter att ha exempelvis köpt en aktie får svårt att känslomässigt förmå sig att sälja även om man rent rationellt vet det vore rätt. Kan vara en konflikt mellan vår uppfattning och verkligheten. Kan leda till konfirmationsbias.

Konfirmationsbias:

Kommission:

Innebär att en order utförs på uppdrag, avgift för kommission är därför i praktiken courtage för en aktieaffär.

Kontextberoende:

En placerares benägenhet att dra slutsatser utifrån det som känns igen eller liknar tidigare händelser. Sammanhanget kan ibland vara vilseledande, t.ex. att alla bolag i en bra men dyr bransch förtjänar hög värdering eller att alla BRIC-länder är bra bara för att ett är det.

Konvertibel:

Värdepapper som ger ränta, men som kan konverteras till aktier. En konvertibel kan vara en lämplig väg att få lagom med exponering mot en aktie, främst om det är en högriskaktie som inte ger utdelning. Konveretibeln ger dig ränta regelbundet, men dess kurs påverkas samtidigt en del av aktiens kursrörelser.

Korrelationskoefficient:

Mäter hur två variabler exempelvis aktiers kurser samvarierar, korrelerar. Mäts mellan -1 och +1. Vid ett värde på minus ett går de alltid åt motsatt håll, och vice versa.

Kortnamn:

Bokstavskombination för att hitta värdepapper hos banker och nätmäklare. Exempelvis är Astra Zenecas ticker/kortnamn AZN. Främst börshandlade fonder med väldigt långa namn är lättare att hitta och minnas via sitt kortnamn. Kortnamn är samma sak som ticker.

Kort sikt:

Kan vara allt från minuter till månader eller något år. Det beror helt på sammanhanget. Motsats: Lång sikt

Kovarians:

Ett statistiskt mått som visar hur till exempel två aktier eller tillgångsslag samvarierar, korrelerar. Används mest av akademiska räknenissar som sysslar med avancerade portföljteorier. I praktiken inget för en vanlig småsparare att räkna på. Nöj dig med att sprida ut dina risker.

Kvartalsrapport:

En rapport som visar bolagets utveckling under det senaste kvartalet.

Kvotvärde:

Det nominella värdet per aktie, alltså det värde som utgör aktiekapitalet (det bundna egna kapitalet).

Källskatt:

Får du utdelning från aktier noterade utanför Sverige drar landet där aktien är noterad källskatt från utdelningen. Spelar ingen roll för dig med vanlig aktiedepå och som betalar kapitalskatt på din utdelning, men har du ISK eller KF kan du få tillbaka källskatten.

Köpoption:

Rättighet att köpa något till förutbestämt pris. Det finns många olika strategier för att handla optioner, men det är inget för nybörjare. De flesta optioner förfaller värdelösa på inlösendagen. En option är tekniskt sett ett avtal och inget värdepapper.

Köporder:

Det bud och de villkor du skickar till marknaden för att få köpa aktier.

L – O

Ll

Likvidation:

Ett bolags ägare kan besluta att verksamheten ska läggas ner och nettotillgångarna delas ut.

Likviddag:

Den dag då en betalning sker.

Likviditet:

Värden i ett bolag som snabbt kan omsättas till kontanter.

Limitering:

Att sätta en limit innebär att du sätter en prisgräns, för högsta priset du vill köpa för eller lägsta du vill sälja för.

Logaritmiskt diagram:

Varje procentuell förändring ger lika långt streck i grafen oavsett indexnivå.

LTV:

Loan-to-value. Nettoskulderna delat på tillgångarna.

Lång sikt:

Betyder oftast sex till tolv månader eller längre. Den definition som kanske är allra bäst är att lång sikt är så många år det tar att tjäna pengar på aktier, vilket du nästan alltid gör på fem år eller mer. Motsats: Kort sikt

Mm

Market Maker:

När mäklaren ställer köp- och säljpriser för att garantera likviditeten i en produkt.

Margin call:

När din mäklare kräver att du sätter in mer pengar på kontot eller säljer tillgångar du har där. Uppkommer om du handlar med derivat med (lånefinansierad) hävstång och ditt egna kapital minskar för mycket.

Marknadsrisk:

En risk som du inte kommer undan på finansmarknaden. Det innebär breda händelser som påverkar stora delar av ekonomin. Exempel är konjunkturen, världshändelser, ränteläget och tillgången av råvaror.

Matarfond:

En fond-i-fond som investerar minst 85% i en annan enskild fond. Exempelvis Avanza Global 🡕, Avanza USA 🡕 och Avanza Europa 🡕.

Mean reversion:

En teori som säger att en kurs eller avkastning ska återgå till medelvärdet eller historiska snittet. I praktiken betyder det att du t.ex. får se upp med ovanligt dyra aktier eller bolag med historiskt sett höga marginaler, om det inte finns en uthållig anledning.

Mezzanine-lån:

Topplån som är efterställda vanliga banklån och därför har ökad risk och högre ränta. Kan även via optioner ge avkastning via bolagets värdeutveckling.

Midnattsräd:

Något plötsligt eller oväntat, ofta när börsen är stängd. Det kan vara allt från att Ekobrottsmyndigheten gör razzia innan börsens öppning till ett plötsligt maktövertagande.

Minicourtage:

Det lägsta courtage du betalar i kronor. Tänk på att ett väldigt lågt minicourtage kan betyda ett högre courtage i procent. Räkna därför på vad som lönar sig för just dig utifrån storleken på de belopp du köper och säljer för. Kan även kallas "fast courtage" eller "minimum courtage".

MLP:

Master Limited Partnership. En amerikansk bolagsform som är lik kommanditbolag. MLP-bolagen äger ofta infrastruktur som oljepipelines.

Momentum:

"Följa flocken", ökande intresse för en aktie. Man följer trenden. Grundtanken att framgång föder framgång. Momentum är trögt och det krävs mycket för att det ska brytas. Motsats till contrarian.

Momentum DCA:

Eftersom Dollar Cost Averaging betyder att du köper då och då är momentum DCA att du köper lite mer om det går upp och trenden bekräftas och mindre om det går ned. Antingen köp av aktier eller fonder.

Monopsoni:

Att det bara finns en köpare på marknaden, som därmed är så viktig för alla säljarna att köparen kan driva ner priset.

Motstånd:

En kursnivå där aktien förväntas vända ned av olika psykologiska eller statistiska orsaker. Motsats: Stöd.

MTN:

Medium Term Note. ett löpande skulderbev/obligation som bolag emitterar för att låna pengar.

Multipelexpansion:

Att börsen och därmed värderingarna stiger mer, eller faller mindre, än bolagsvinsterna. Kan intepågå särskilt länge.

Månadsskifteseffekten:

Börsen går statistiskt sett bäst kring månadsskiften. Flera studier visar på överavkastning då jämfört med de andra börsdagarna i månaden. Tänkbara orsaker är fondernas fokus (att frisera siffrorna inför) månadsskiften och att folks löner kommer i slutet av månaden. Enligt Carnegies statistik från 2013 står första börsdagen varje månad för 45 % av årsavkastningen.

Nn

Nakenblankning:

Att du blankar en aktie utan att ens ha lånat aktier, din mäklarfirma låter dig med andra ord sälja aktier du inte ens har. Innebär mycket hög risk.

Naken option:

Optionen är naken om du inte äger det underliggande värdepappret.

Nettoandelsvärde, på engelska net asset value. Värdet på en fonds andelar eller för aktiebolag det bokförda värdet (egna kapitalet).

NCAV:

Omsättningstillgångar minus alla skulder. På engelska Net Current Asset Value. Omsättningstillgångar är de som kan förväntas bli kontanter inom ett år.

Net-nets:

En värdebaserad investeringsteknik av Benhamin Graham för att vaska fram stabila bolag utifrån nettot av omsättningstillgångarna. Ett net-net-bolag värderas på börsen under värdet av nettot av omsättningstillgångar minus skulder. Dock anser vissa att det är en varningssignal om en aktie värderas så billigt.

Nettokassa:

När likvida medel och korta finansiella placeringar tillsammans är större än alla räntebärande och andra långfristiga skulder säger man att bolaget har nettokassa. Ofta är det bolag helt utan lån, eller med mer likvider än lån.

Nettoskuld:

Motsatsen till nettokassa, dvs långfristiga skulder är större än likvider och korta finansiella placeringar.

Nyckeltal:

Ett tal eller en uträkning som visar exempelvis värdet på ett bolag och dess aktie.

Nyemission:

Att ett bolag ger ut nya aktier för att få in nytt kapital. En enstaka nyemission för exempelvis ett bra förvärv må så vara, men undvik bolag som behöver ta in nytt kapital hela tiden!

Oo

Obligation:

Ett lån som består av ett värdepapper som kan köpas och säljas och som löper med ränta. Saten och företag lånar pengar av institutioner och privatpersoner genom att emittera obligationer.

Obligationsfond:

Fond som investerar i obligationer.

Omsättningshastighet:

Hur ofta en aktiefond byter ut innehaven. Mäts som den lägsta summan av köp- och säljaffärer delat med årets genomsnittliga fondförmögenhet.

Omvänd konvertibel:

En konvertibel där potentialen begränsas för att risken ska sänkas. Ger relativt bäst avkastning om kursrörelsen i bolagets aktie är ganska liten. Ger ränta udner löptiden, men påminner i övrigt om en utfärdad säljoption.

Omvänd split:

Sammanläggning av aktier. Ett nollsummespel för att få lämpligt hög aktiekurs, till exempel om kursen är 1 öre är det bra att lägga ihop aktierna för att få till en bättre handel.

OPM:

Other Peoples Money. Det är lättare att ta risker med andras pengar. Det är också lättare att ha vissa inriktningar, folk köper sällan etiska fonder själva men pensionsfonderna satsar gärna etiskt.

Option:

Rättighet att köpa eller sälja något, i regel till ett förutbestämt pris. Det finns många olika strategier för att handla optioner, men det är inget för nybörjare. De flesta optioner förfaller värdelösa på inlösendagen.

Orderdjup:

Den sammanställning där du ser de olika köporderna och säljorderna på en marknadsplats.

Overshooting:

Överreaktion, avses ofta gällande växelkurser.

P – R

Pp

P/B-tal:

Price/Bookvalue. Priset per aktie delat med eget kapital per aktie. Eller börsvärdet delat på det totala egna kapitalet. Väldigt lågt P/B-tal kan betyda att bolag lär göra förluster, medan ett högt P/B-tal kräver stora vinster för att aktien inte ska vara för dyr. Allt beror också på hur mycket kapital ett bolag behöver ha i verksamheten.

P/CE:

Priset delat på cash earnings, alltså aktiekursen delat på kassaflödet per aktie.

P/CF:

Price/Cash Flow. Börsvärdet delat med kassaflödet från rörelsen. P/CF är i regel lägre än P/E-talet eftersom avskrivningar och annat icke kassaflödespåverkande ej är med.

P/E-tal:

Price/Earnings. Börsvärdet delat på årsvinsten, alternativt aktiekursen delat på vinsten per aktie. P/E-talet ger bäst vägledning om det relateras till resultatutveckling och jämförs med bolag inom samma bransch.

P/S-tal:

Price/Sales. Börsvärdet delat på försäljningen. Med god lönsamhet och bra vinstutsikter brukar P/S-talet vara en bra bit över ett.

Pensionsavsättning:

En avsättning som man gör till en framtida pension för en medarbetare i ett företag.

Permabears:

Placerare som alltid är negativa till aktiemarknaden. Permanenta pessimister.

Permabulls:

Placerar som alltid är positiva till aktiemarknaden. Permanenta optimister.

PIK-lån:

Payment-in-kind. Ett sorts mezzaninelån. Lån där räntor och amorteringar inte betalas kontakt under löptidens gång, utan istället via mera skulder eller i form av aktier.

Pilotskolan:

Att vd och bolagsledning i övrigt äger mycket aktier i bolaget.

Piotroski F-score:

En binär modell som via nio frågor poängsätter ett bolag i syfte att ta reda på om ett lågt P/B-tal är en värdefälla eller ej.

Pip:

Percentage in point. Den minsta rörelse en valuta kan göra. Är ofta men inte alltid en tiotusendel av valutans värde.

Placering:

Enligt de finansiella teorierna får du om du placerar i regel den förväntade avkastningen. Detta till skillnad från spekulation. Men det är skillnad på teori och verklighet.

Portfölj:

Gammalt hederligt uttryck för de aktier och värdepapper du äger. Förr i tiden var aktier nämligen fysiska papper (aktiebrev) som du bokstavligen talat kunde ha i en portfölj.

Preferensaktie:

En aktie utrustad med speciella rättigheter. I regel avser det företräde till utdelningar och den typen av aktier har också i regel en inlösenkurs. Det här är en typ av aktie som vi mer ser som ett alternativ till räntebärande papper än en aktie som blir en långsiktig kursvinnare.

Preferensaktiekvot:

Visar hur stor andel av preferensaktier som bolaget får finansera sig med. Hur den beräknas varierar från bolag till bolag.

Premiepension:

Den del av pensionen som avsätts i PPM-systemet som varje individ får sköta på egen hand genom att välja fonder i PPM. Betalas in som 2,5 procent av arbetsgivaravgiften på alla löner.

Pro rata:

Proportionerlig fördelning. Den andel du får av t.ex. utdelningen bestäms utifrån ditt ägande i bolaget.

Prospekt:

Information i en skrift som ges ut innan en nyemission eller introduktion på en börs.

Rr

Realränta:

Räntan minus inflationen blir realräntan. Egentligen viktigare än den vanliga nominella räntan.

Reaförlust:

En förlust som du har förverkligat (realiserat) genom att sälja dina aktier.

Reavinst:

En vinst som du har förverkligat (realiserat) genom att sälja dina aktier.

REIT:

Real Estate Investment Trusts. Förkortas REIT:s och uttalas "riits". En amerikansk bolagsform som blir skattegynnas om hela vinsten delas ut. Fungerar annars som vanliga fastighetsbolag.

Resultaträkning:

En sammanställning med bolagets alla intäker och kostnader. Se upp om det ingår engångsposter eller inte, för de försvårar jämförelser från ett år till ett annat.

Revolverande lån:

En kreditlina där kunden när det behövs får låna upp till ett visst maxbelopp.

Rik:

Finns många definitioner på rik. En är att du är rik om dina passiva intäkter från ditt kapital täcker dina levnadskostander.

Riktkurs:

Målkurs, den kurs som analytikern tycker bolaget är värt eller dit aktien beräknas nå inom en viss given tid.

Risk:

Sannolikheten för att förlora pengar. Kan mätas på många olika vis, beroende på om vi pratar om aktier, fonder eller bolag. Vissa riskmått är en hel vetenskap för sig.

Risk/Reward-ratio:

En multipel som visar hur stor risk du tar i förhållande till vinstchansen. Används främst av traders. Exempelvis kan du via stop loss försöka begränsa förlustrisken till 1 kr per aktie, men du hoppas tjäna 2 kr per aktie om allt går bra. Din risk/reward-ratio är då 1:2.

Riskkapitalbolag:

Ett investeringsbolag som ofta äger främst onoterade aktier. När de säljer sina aktier på börsen brukar det vara ett tecken på att börsen står relativt högt.

Riskkapitalist:

Person eller bolag som hjälper till med kapital för att starta eller utveckla företag.

Riskpremie:

Hur mycket mer årlig avkastning du vill ha på t.ex. börsen på grund av den högre risken jämfört med tryggare alternativ. Den genomsnittliga riskpremien de senaste 100 åren eller så är beräknad till 5 procent.

R-multipel:

En multipel som visar hur många gånger större vinst du hoppas kunna få i förhållande till den eventuella förlusten. Används främst av traders. Om du tjänat 2 kr per atkie och via stop loss begränsade den eventuella förlusten till 1 kr per aktie, tjänade du 2R. Hade du istället förlorat på traden och stop lossen löst du hade du förlorat 1R.

ROCE:

Return on Capital Employed, alltså avkastningen på sysselsatt kapital. Rörelsevinsten delat på det kapital som är sysselsatt i verksamheten.

Roll down return:

Den avkastning du får på en obligation om den handlas under det nominella värdet, men närmar sig detta när löptiden håller på att ta slut. Handlas obligationen med premie blir effekten på avkastningen negativ då priset sjunker ned mot det nominella värdet den ska lösas in till.

Räkenskapsår:

Är ofta samma sak som ett kalenderår, alltså januari till december. Vissa bolag har andra räkenskapsår och då säger man att det är brutet räkenskapsår.

Räntan:

Priset på pengar. Räntan kan sägas bestå av inflation, riskfri realränta och en riskpremie.

Ränta-på-ränta-effekten:

Innebär att kapitalet även växer med räntan under flera år vilket innebär att även räntan blir räntebärande.

Räntabilitet på eget kapital:

Årsvinsten delat på det egna kapitalet. Ger en procentsats som visar hur stor vinsten är i förhållande till EK.

Räntefonder:

Fonder som placerar i räntebärande instrument, normalt olika typer av obligationer.

Ränteskillnadsersättning:

Det du får betala för att lösa ett lån med bunden ränta i förväg. Tar du lån för att köpa aktier ska du alltså fundera igenom palceringshorisonten kontra lånens eventuella bindningstid.

Räntetäcknngsgrad:

Summan av rörelsevinsten plus finansiella intäkter ska delas på de finansiella kostnaderna. Resulktatet ska vara större än ett, för då räcker kapitalet till för att betala räntor m.m.

S – T

Ss

Schablonintäkt:

En förutbestämd procentsats som ligger till grund för beskattning av t.ex. ISK och KF.

SDB:

Svenskt DepåBevis. Utländska bolag som noteras på Stockholmsbörsen kan göra det via SDB:s som är ett förenklat sätt att bli sekundärnoterad/paralellnoterad.

Seignorage:

En centralbanks räntevinster som uppkommer på grund av stora mängder sedlar och mynt. Kontanter ger ingen ränta och blir därmed som ett sorts räntefritt lån till staten.

Sektorrotation:

När placerarna på börsen flyttar kapital mellan olika branscher. Handlar ofta om svängningar i konjunkturen eller räntorna och det är inte lätt som småsparare att förutse eller hänga med i en kortsiktig dans.

Settlement:

Reglering av likvider och utväxling vid värdepappersaffärer.

Sharp-kvoten:

(avkastning-riskfri ränta)/standardavvikelsen. Mäter om en fond har gett tillräckligt med avkastning för att motivera kursrisken.

Short squeeze:

När placerare som kortat/blankat, alltså spekulerat i nedgång, råkar ut för en uppgång så de tvingas stänga positionerna med förlust.

Sink-dag:

Sista inklusive-dagen, alltså sista dagen en aktie handlas inklusive rätten att erhålla exempelvis en utdelning. Kan också kallas för ink-dagen.

SIXPRX:

Six Portfolio Return Index. ett börsindex som är ett avkastningsindex, alltså ett där utdelningar ingår. Varje akties vikt är begränsad till 10 procent.

Skräpobligation:

En obligation med hög ränta för att risken är hög. Behäöver inte vara skräp för det, men kan förstår vara det.

Skuldsättningsgrad:

Totala skulder delat med eget kapital. Vissa definierar det som räntebärande skulder delat på eget kapital.

Slaktvärde:

Om alla tillgångarna i ett bolag säljs till marknadspris får aktieägarna detta ubstansvärde i handen. Kan bli samma som det bokförda egna kapitalet, men behöver inte bli det.

Smartbeta:

Hybrid mellan alfa och beta. Du välljer aktivt (alfa) mellan olika passiva ofta indexbaserade investeringar (beta).

Snurra portföljen:

Att snurra kapitalet eller portföljen innebär att handla ofta, att byta innehav ofta. Vissa mäklare eller rådgivare med rörlig lön kan därför gynnas om deras klienter gör många affärer.

Soliditet:

Eget kapital delat på tillgångarna. Låg soliditet innebär hög skuldsättning, vilket är riskabelt.

SOTP:

Sum Of The Parts. Värderingsmodell. Hur mycket är bolaget värt om det delas upp via avknoppingar eller försäljning av de olika delarna. Bäst för värdeaktier.

Specialfond:

En fond klassas formellt specialfond så fort det är färre än 16 innehav och något av innehaven överskrider 10 procent av fondens förmögenhet. Specialfonder är oftast hedgefonder.

Spinn-off:

En avknoppning där du som aktieägare i en koncern får aktier i ett av koncernens bolag.

Split-off:

En avknoppning där du som aktieägare lämnar ifrån dig aktier i moderbolaget mot aktier i dotterbolaget.

Spread:

Skillnaden mellan sälj- och köppris. Spreadkostnaden är en del av transaktionskostnaden vid varje värdepapperstransaktion.

Stamaktie:

En vanlig basaktie utan speciellt många röster eller särskild rätt till utdelning.

Standardavikelse:

Ett procentuellt mått på hur mycket en kurs svänger kring sitt eget medelvärde.

Stockpicker:

Att du väljer enskilda aktier oavsett storlek istället för att börja med börsens största och mest kända bolag.

Stop loss:

Automatisk säljorder när en aktiekurs faller till eller under en viss kursnivå. Du bestämmer vilken nivå i förväg. Används för att minimera förluster eller skydda vinster du har i aktier. Passar inte den som är mycket långsiktig.

Strukturaffär:

Att bolagsstrukturen ändras. Kan ske via förvärv av andra bolag och verksamheter, försäljning av delar av det egna bolaget, eller att bolaget blir uppköpt.

Stöd:

En kursnivå där aktien förväntas vända upp av olika psykologiska eller statistiska orsaker.

Substans:

Avser oftast det egna kapitalet i ett bolag. Tillgångar minus skulder.

Sunk cost:

En redan tagen kostnad, som bolaget inte kan få tillbaka, exempelvis forskning som inte lönade sig.

Swap:

Derivat där du byter risk mot avkastning. Inget för nybörjare.

Sysselsatt kapital:

Bolagets räntebärande skulder plus eget kapital. Summan visar hur mycket kapital som "arbetar", till skillnad från en stor nettokassa som bara ligger som reserv på ett bankkonto.

Sällanköpsvaror:

Benämning av bolag som tillhandahåller produkter som konsumenter köper sporadiskt, motsatsen till dagligvaror. Är vanligtvis konjunkturkänsliga. Exempelvis bilar och kläder.

Säljoption:

Rättighet att sälja något till förutbestämd kurs. Se köpoption.

Säljorder:

Det bud och de villkor du skickar till marknaden för att få sälja aktier.

Tt

Teknisk analys:

Statistik och analys av aktiens kursrörelser och handelsvolymer. Är en hel vetenskap för sig och något som brukar rekommenderas som komplement eller den som ska bli trader.

Teknologivärdet:

Börsvärdet minus likvida medel. Ett lite ovanligare mått att värdera en aktie, används främst för teknik- och forskningsbolag.

Ten-bagger:

En aktie som har eller kan tiofaldigas i värde.

TEP:

Traded Endowment Policies. Begagnade pensions- och kapitalförsäkringar som sägs ge god avkastning till låg risk, medan andra hävdar att avgifter äter upp för mycket.

Termin:

Ett terminskontrakt är ett värdepapper där du avtalat att du köper eller säljer något med framtida leverans. Terminer har hävstång. Alla finansiella aktörer säljer sin termin innan förfallodatum för att slippa bli sittande med oljefat eller något annat. Detta till skillnad från optioner som inte måste leda till fysiska leveranser.

Ticker:

Bokstavskombination för att hitta värdepapper hos banker och nätmäklare. Exempelvis är Avanzas ticker AZA. Främst börshandlade fonder med väldigt långa namn är lättare att hitta och minnas via sin ticker. Ticker är samma sak som kortnamn.

Tajming:

Att handla vid rätt tillfälle, ofta med målet att köpa på botten och sälja på toppen, vilket är det svåraste som finns på börsen. Undvik tajming och handla istället regelbundet. Kan också stavas timing.

Tillväxtaktie:

En aktie där värderingen ofta är relativt hög så du köper in dig i en lägre andel befintliga värden, men bolagets tillväxt är istället hög.

Tjurmarknad:

När börsens långa trend är uppåtgående och där nedgångar betraktas rekyler. Uttrycket kommer från det faktum att tjurar stångar nerifrån och lyffter sin motståndare uppåt. Motsats: Björnmarknad.

Tracking error:

Kallas på svenska för aktiv risk. Jämför en fonds avkastning med jämförelseindexets. Mäts genom att du först räknar ut standardavvikelsen av alla månaders avkastningsskillnader under två eller tre år. Sedan annualiserar du genom att multiplicera med roten ur n där n=12 som i tolv månader per år. Detta är inget nyckeltal en vanlig småsparare enkelt kan förstå. Man kan förenklat säga att ju fler procent desto aktivare förvaltning. Men det finns ingen garanti för detta, tvärtom kan det vara så att om en fond avviker lika mycket varje månad från sitt index, blir tracking error noll procent. Detta då standardavvikelsen av alla avvikelser är noll om det är samma skillnad varje månad, till exempel att fonden alltid slår eller tappar 1 procent mot index varje månad.

Trader:

En placerare med mycket kort tidshorisont, allt från sekunder till en hel dag. En trader brukar generellt sätt stänga sina positioner innan dagen är slut, hen är alltså alltid likvid över natten. Kräver mycket tid och är extremt svårt att lyckas på lång sikt.

Transaktionsavgift:

Intäkterna för en mäklare vid en transaktion. Består av courtagekostnaden och spreadkostnaden.

Tvångsinlösen:

Du kan bli tvingad att sälja en aktie om en ägare kommer över 90 procent av aktierna.

U – Ö

Uu

Utdelning:

Aktieutdelning innebär att börsbolagen betalar ut pengar till dig och alla andra aktieägare.

Utdelningsandel:

Del del av årsvinsten som delas ut till aktieägarna. Uttrycks i procent.

Utdelningsaristokrat:

Ett bolag som höjt utdelningen i sin redovisningsvaluta minst 25 år på raken.

Utdelningsjägare:

Placerare som prioriterar utdelningar som strategi.

Utdelningskung:

Ett bolag som höjt utdelningen i sin redovisningsvaluta minst 50 år på raken.

Utdelningstillväxt:

Den årliga utdelningshöjningen i procent. Kan beräknas från ett år till ett annat men också som ett genomsnitt över flera år.

Vv

Valutarisk:

En risk vid investering i en valuta där underliggande tillgång noteras i annan valuta.

V-botten:

När börsindex eller en aktiekurs branta nedgång vänder upp brant, så att kursdiagrammet ser ut som ett v. Det finns studier som visar att 25 procent av nedtrenderna vänder upp på detta sätt.

Villkor 1:1:

Vid nyemissioner är villkoret uppställt som nya aktier:gamla aktier. 1:1 betyder en ny aktie för varje befintlig.

Vinstavkastning:

Annat ord för E/P-talet. Vinsten per aktie delat på aktiekursen. En sorts motsats till ett P/E-tal då du här byter plats på P och E. Vinstavkastning uttrycks i procent.

Volatilitet:

Statistiskt mått som visar hur mycket en aktie svänger jämfört med sitt medelvärde. Är oftast en standardavvikelse omräknad till årsbasis.

VWAP:

Volymviktat genomsnittspris, på engelska Volume Weighted Average Price. Används vid handel flera gånger per dag, eller när en placerare behöver jämföra en affär eller ett erbjudande med snittpriset som rått under en period.

Värdeaktie:

En aktie kan se billig ut men sen visa sig att det ändå var dyrt för att det gick sämre för bolaget än vad marknaden först trodde. Då har du gått i en värdefälla.

Värdefälla:

En aktie kan se billig ut men sen visa sig att det ändå var dyrt för att det gick sämre för bolaget än vad marknaden först trodde. Då har du gått i en värdefälla.

Värdeappper:

Gammalt uttryck för bland annat aktier eller obligationer.

Ww

WACC:

Weighted Average Cost of Capital, alltså viktad kapitalkostnad. Räntan på lånen och avkastningskravet från ägarna på aktiekapitalet viktas och ger en finansieringskostnad i procent, som kan användas som diskonteringsränta.

Warrant:

En sorts option som har längre löptid och rent tekniskt är ett värdepapper. Warranter kan ha villkor för hur värdet ska beräknas.

Xx

X-datum:

Första dagen en aktie handlas exklusive rätten att erhålla exempelvis en utdelning. Kallas även ex-dag, x-dag och ex-datum.

Yy

Yield-kurvan:

Enkelt uttryckt skillnaden mellan den långa och korta räntan. Är de korta räntorna lägre än den långa pekar kurvan uppåt, vilket indikerar bättre tider och/eller risk för stigande inflation.

Ää

Ägarvinster:

Owner earnings är nettovinsten plus av- och nedskrivningar minus normalinvesteringar. Warren Buffetts formel för att beräkna den utdelningsbara delen av årsvinsten, alltså det fria kassaflödet.

Öö

Överavkastning:

En avkastning på en tillgång som överstider vad som kan anses vara normalt.

Fler artiklar

Aktieanalys: Plejd

Ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysningsstyrning. Finns idag hos fler än 270 000 hushåll och företag.
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
25 januari 2021
Aktieanalys: Plejd
Till artikeln 

Välj rätt mäklare

Det finns stora skillnader mellan mäklare. Vilken mäklare är bäst för dig?
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
25 januari 2021
Välj rätt mäklare
Till artikeln 

ISK eller KF?

Vilken depåtyp ska man välja? Investeringssparkonto, kapitalförsäkring eller traditionell depå?
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
25 januari 2021
ISK eller KF?
Till artikeln 
Till bloggen →

Bästa tipsen och senaste artiklarna till din mejl!

Mitt nyhetsbrev är helt gratis, ta del av exklusivt innehåll och var först till kvarn med fantastiska erbjudanden.